Pracownia szkolenia zawodowego

Vocational training

2021L

Kod przedmiotu02S2-PSZ16
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPrzedstawienie ogólnych zasad odbywania praktyk studenckich kierunkowych. Określenie celu i specyfiki praktyki kierunkowej i specjalnościowej – poznanie ogólnych zasad funkcjonowania gospodarstw rolnych., warunków zoohigienicznych w pomieszczeniach inwentarskich, elementów zarządzania i kierowania gospodarstwem, ekonomiki i organizacji produkcji zwierzęcej (bydło, owce, trzoda chlewna, konie, chów i hodowla drobiu, pasieki, ogrody zoologiczne). Charakterystyka różnych miejsc praktyk - obiekty inwentarskie w gospodarstwach rolnych, mleczarnie, zakłady mięsne, sklepy i hurtownie zoologiczne, fermy zwierząt futerkowych, SHiUZ-y, ODR-y, ARR, ARiMR
Opis wykładów-
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jan Miciński, Przewodnik metodyczny do praktyk na kierunku zootechnika i makrokierunku bioinżynieria produkcji żywności, t. I, UWM w Olsztynie, 2010, s. 1-76
Literatura uzupełniająca
Uwagi