Wybrane elementy proteomiki

2021L

Kod przedmiotu02S2-WEP16
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówudowa białek i metody określania struktur białek. Oznaczanie mas cząsteczkowych oraz wartości punktu izoelektrycznego. Metody oznaczania całkowitej zawartości białka. Podstawy teoretyczne filtracji żelowej, chromatografii jonowymiennej, interakcji hydrofobowych, powinowactwa, odwróconej fazy i chromatoogniskowania. Wybrane elementy enzymologii stosowanej. Izoenzymy. Genetycznie uwarunkowane bloki enzymatyczne. Wykorzystanie testów enzymatycznych w diagnostyce klinicznej zwierząt. Analiza proteomiczna z wykorzystaniem elektroforezy dwukierunkowej i spektrometrii mas.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Przygotowanie kolumny, złoża i buforów do rozdziału białek różnymi technikami izolacyjnymi. Zastosowanie chromatografii jonowymiennej do izolacji białek. Chromatografia powinowactwa białek plazmy nasienia knura wiążących jony Zn2+ na złożu Chelating Sepharose Fast Flow oraz IgG na złożu Protein A Sepharose. Chromatografia hydrofobowa (HIC) i odwróconej fazy (RPC) w oczyszczaniu białek. Rozdział białek plazmy nasienia metodą elektroforezy w żelu poliakryloamidowym, oznaczanie mas cząsteczkowych (SDS-PAGE) oraz analiza densytometryczna elektroforegramów. Elektroforeza dwukierunkowa białek (2D-PAGE). Identyfikacja białek z wykorzystaniem spektrometrii mas. Identyfikacja oraz oznaczanie aktywności dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) i peroksydazy glutationowej (GPX) w żelach po elektroforezie PAGE.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Walkowiak B, Techniki chromatografii cieczowej: przykłady zastosowań , Amersham Biosciences , 2002 2) Walkowiak B, Kochmańska V, Elektroforeza: przykłady zastosowań , Amersham Biosciences, 2002
Literatura uzupełniająca
Uwagi