Biotechnika rozrodu zwierząt

Biotechnics of animal reproduction

2021L

Kod przedmiotu02S2-BIOTEROZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawy procesu oogenezy. Powstawanie gamet męskich (spermatocytogeneza, spermiogeneza). Molekularne aspekty zapłodnienia.Podstawowe mechanizmy zróżnicowania płci ssaków. Metody regulacji płci. Dobór dawczyń i biorczyń. Produkcja zarodków in vitro - dojrzewanie oocytów i hodowla zarodków. Praktyczne metody przenoszenia zarodków. Wywoływanie superowulacji. Przyczyny wczesnej zamieralności zarodków. Uzyskiwanie chimer. Zwierzęta transgeniczne – pojęcie i możliwości aplikacji. Podstawy inżynierii genetycznej w produkcji zwierząt transgenicznych. Podstawowe metody klonowania. Pozyskiwanie i rodzaje komórek macierzystych. Ksenotransplantacja – znaczenie.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Metody pozyskiwania materiału biologicznego (nasienie, oocyty, zarodki). Kryteria selekcji oocytów i zarodków - klasyfikacja. Zabieg przenoszenia zarodków u poszczególnych gatunków zwierząt. Ocena morfologiczna oocytów i zarodków. Warunki dojrzewania oocytów (IVM) i hodowli zarodków (IVC) w warunkach pozaustrojowych. Podstawy i metody kriokonserwacji zarodków różnych gatunków zwierząt. Sprzęt i warunki stosowane w konserwacji zarodków. Metody laboratoryjne stosowane do oceny żywotności zarodków kriokonserwowanych. Metody zapłodnienia pozaustrojowego. Zastosowanie wybranych metod biotechniki w optymalnym wykorzystaniu potencjału rozrodczego zwierząt.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zwierzchowski L., Jaszczyk K., Modliński JA., Biotechnologia Zwierząt, PWN, Warszawa, 1997 2) ielański A., Tischner M., Biotechnologia rozrodu zwierząt udomowionych, Drukrol, Kraków, 1997 3) Morstin J., Reklewska B., Rozród zwierząt gospodarskich, SGGW, Warszawa, 2004 4) Krzymowski T., Biologia rozrodu zwierząt. Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy, t. I, UWM w Olsztynie, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi