Metody konserwacji żywności

2021L

Kod przedmiotu02S2-METKZ16
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówechnologie utrwalania surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego (metody fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne). Podstawy zamrażania tradycyjnego oraz z zastosowaniem skroplonych gazów. Znaczenie łańcucha chłodniczego w obrocie żywnością. Charaktrystyka metod rozmrażania i ich wpływ na jakość mięsa oraz innych produktów żywnościowych. Wykorzystania niekonwencjonalnych, skojarzonych i perspektywicznych metod konserwacji surowców oraz produktów żywnościowych. ,ĆWICZENIA:Uzasadnienie konieczności utrwalania surowców i produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego. Teoretyczne podstawy poubojowego wychładzania tusz zwierząt i wykorzystywane do tego celu metody. Zasady chłodzenia i przechowywania mleka, ryb, jaj. Przygotowanie surowców do zamrażania. Zmiany ilościowo-jakościowe w zamrożonej i rozmrożonej żywności. Produkcja wyrobów gotowych oraz ocena ich jakości. Charakterystyka przemysłowych urządzeń, maszyn i linii technologicznych wykorzystywanych do utrwalania, pakowania i przechowywania żywności.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gruda Z., Postolski J., Zamrażanie żywności, WNT, Warszawa, 1999 2) Litwińczuk Z. (red.), Surowce zwierzęce - ocena i wykorzystanie, PWRiL, Warszawa, 2004 3) Olszewski A., Technologia przetwórstwa mięsa, WNT, Warszawa, 2012 4) Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A., Ogólna technologia żywności, WNT, Warszawa, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi