Ochrona środowiska a produkcja zwierzęca

Environmental Protection versus Animal Production

2021L

Kod przedmiotu02S2-OSAPZ
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówchrona środowiska w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem produkcji rolniczej. Krajobraz wiejski, jako element środowiska przyrodniczego. Produkcja zwierzęca jako zagrożenie dla środowiska naturalnego. Czynniki ograniczające intensyfikację produkcji zwierzęcej i możliwości ich łagodzenia. Cross compliance (obszar A - Ochrona środowiska). Produkcja zwierzęca a zanieczyszczenie wód, gleb i powietrza atmosferycznego. Zagospodarowanie odpadów w produkcji rolniczej (ze szczególnym uwzględnieniem chowu i hodowli zwierząt). Wykorzystanie ziół z terenów ekologicznych w chowie zwierząt gospodarskich. Kodeks dobrej praktyki rolniczej. Produkcja zwierzęca a prawodawstwo Unii Europejskiej. Ocena oddziaływania gospodarstw rolnych na środowisko. Organizmy genetycznie modyfikowane w ochronie środowiska – szansa czy zagrożenie?
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Żarska B., "Ochrona krajobrazu", SGGW, Warszawa, 2011 2) Karwowski S., Radzimierski M., Szemczak Z., Zakrzewski T., "Dobre praktyki w rolnictwie, przykładowe rozwiązania.", RCDRRi OW w Przysieku, 2002 3) Koc. J., "Zagrożenie środowiska rolniczego. Rodzaje, źródła, rozmiary i skutki.", ODR Olsztyn, 1994 4) Kośmider J., Mazur-Chrzanowska B., Wyszyński B., "Odory.", PWN Warszawa, 2002 5) Tymczyna L., Chmielowiec – Korzeniowska A., "Higiena środowiska wiejskiego.", AR Lublin, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi