Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni - studia pierwszego stopnia-inżynierskie stacjonarne

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Zootechnika

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 1) dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” - konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z trzech przedmiotów, występujących na świadectwie dojrzałości: biologia (w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego) lub chemia, fizyka (lub fizyka z astronomią) lub matematyka lub geografia, język polski lub język obcy nowożytny, 2) dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” - konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z trzech przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, występujących na świadectwie dojrzałości: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy nowożytny, język polski, matematyka.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia na kierunku zootechnika trwają 3,5 roku (7 semestrów) i mają profil ogólnoakademicki. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 210. Całkowita liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 2416.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk podstawowych, umożliwiającą interpretowanie zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym. Zna podstawowe metody, narzędzia, techniki i technologie, pozwalające kształtować środowisko przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału biologicznego zwierząt, w celu poprawy jakości życia człowieka. Wykorzystuje podstawowe metody, narzędzia, techniki i technologie, pozwalające kształtować środowisko przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału biologicznego zwierząt, w celu poprawy jakości życia człowieka. Wykazuje umiejętności wyszukiwania, analizy, zrozumienia i wykorzystywania różnych form informacji w procesie doskonalenia zawodowych umiejętności inżynierskich w zakresie hodowli, chowu i użytkowania zwierząt. Wykształcenie specjalistyczne obejmuje poszerzoną wiedzę z zakresu hodowli, chowu i użytkowania wybranych przez studenta gatunków zwierząt lub kierunków produkcji. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2, umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej oraz nawiązywanie bezpośrednich kontaktów zawodowych. Ma świadomość znaczenia zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję zdrowej żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego. Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praw własności intelektualnej. Jest zorientowany na ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, umożliwiających aktywne uczestniczenie w życiu gospodarczym i społecznym.
  Do uzyskania kwalifikacji I stopnia wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty kształcenia.
  1) W kategorii wiedza, student:
  a) zna podstawową terminologię i nomenklaturę oraz pojęcia, teorie i prawa z zakresu chemii ogólnej, analitycznej, organicznej i nieorganicznej;
  b) zna podstawowe zasady, reguły, teorie i prawa istotne z punktu widzenia interpretacji procesów fizycznych zachodzących w żywych organizmach oraz działanie biologiczne wybranych czynników fizycznych;
  c) zna podstawowe metody statystyki matematycznej i rachunku prawdopodobieństwa wykorzystywane w badaniu populacji zwierząt będących przedmiotem hodowli, chowu, i użytkowania;
  d) zna biochemiczne podłoże i przebieg najważniejszych procesów życiowych w oparciu o znajomość klasyfikacji, budowy, występowania, funkcji i przemian głównych składników żywego organizmu;
  e) zna podstawowe terminy, kategorie i procesy ekonomiczne w skali mikro oraz makroekonomicznej, a także zasady funkcjonowania rynków i kształtowania się równowagi makroekonomicznej;
  f) zna podstawowe pojęcia, metody i dokumenty stosowane w zakresie organizacji
  i ekonomiki gospodarstwa rolniczego;
  g) ma wiedzę z zakresu ogólnej charakterystyki towaroznawczej surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego;
  h) prezentuje elementarną wiedzę z zakresu nauk społecznych;
  i) ma wiedzę o naturalnych czynnikach kształtujących rolniczą przestrzeń produkcyjną;
  j) charakteryzuje surowce paszowe pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a także technologie ich produkcji, konserwowania, uszlachetniania, metody oceny wartości odżywczej oraz znaczenie w żywieniu zwierząt, wykorzystując ukierunkowaną wiedzę zdobytą w ramach specjalności;
  k) zna podstawowe rośliny uprawne i roślinność użytków zielonych oraz ich przydatność paszową, wymagania ekologiczne i agrotechniczne;
  l) zna podstawowe kryteria systematyki wirusów, bakterii i grzybów oraz ich cechy morfologiczne, fizjologiczne, biochemiczne, a także sposoby rozmnażania i ekologię;
  m) ma wiedzę na temat znaczenia drobnoustrojów w środowisku naturalnym
  i w produkcji zwierzęcej, a także o kryteriach i metodach oceny jakości mikrobiologicznej surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz pasz;
  n) ma podstawową wiedzę z zakresu systematyki i taksonomii roślin oraz zwierząt bezkręgowych i kręgowych w zakresie opisu faktograficznego oraz rekonstrukcji filogenetycznej, a także ich budowy, rozwoju, rozmnażania, występowania oraz znaczenia biologicznego i gospodarczego;
  o) rozpoznaje i opisuje podstawowe gatunki, rasy i typy użytkowe zwierząt będących przedmiotem hodowli, chowu i użytkowania oraz technologie ich odchowu
  i użytkowania, wykorzystując ukierunkowaną wiedzę zdobytą w ramach specjalności;
  p) dysponuje ogólną wiedzą z zakresu organizacji układów ekologicznych, a także struktury i funkcjonowania wybranych ekosystemów;
  q) zna zasady i systemy żywienia (w ujęciu fizjologicznym oraz żywieniowym) zwierząt będących przedmiotem hodowli, chowu i użytkowania, uwzględniające ukierunkowaną wiedzę zdobytą w ramach specjalności;
  r) ma wiedzę z zakresu wymagań pokarmowych i praw żywienia roślin oraz ich nawożenia;
  s) zna mechanizmy podstawowych procesów fizjologicznych roślin i zwierząt na różnych poziomach organizacji biologicznej oraz związki między funkcjonowaniem organizmów a środowiskiem ich życia;
  t) zna podstawowe mechanizmy dziedziczenia cech u zwierząt;
  u) wykazuje znajomość technologii uprawy roli i roślin pól uprawnych oraz użytków zielonych w aspekcie agrotechnicznym oraz gospodarczym (uwzględniającym wartość paszową roślin);
  v) zna budowę i zastosowanie podstawowych przyrządów pomiarowych, maszyn, urządzeń oraz obiektów technicznych wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej,
  w tym poznanych w ramach specjalności;
  w) wykazuje znajomość biologicznych podstaw regulacji oraz metod synchronizacji
  i stymulacji funkcji rozrodczych zwierząt gospodarskich;
  x) zna podstawowe zagadnienia z zakresu higieny zwierząt, profilaktyki zootechnicznej
  i dobrostanu zwierząt oraz metod jego kształtowania, poszerzone o ukierunkowaną wiedzę zdobytą w ramach specjalności;
  y) zna metody oceny wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt oraz metody pracy hodowlanej;
  z) prezentuje podstawową wiedzę na temat form ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich oraz wybranych aspektów prawnych ochrony środowiska przyrodniczego;
  aa) wykazuje ogólną wiedzę na temat czynników wpływających na funkcjonowanie obszarów wiejskich oraz możliwości ich rozwoju;
  bb) ma elementarną wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz źródeł informacji patentowej;
  cc) ma podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania (w tym również zarządzania jakością) i marketingu, niezbędną w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym związanej z sektorem rolnym.
  2) W kategorii umiejętności, student:
  a) korzysta z dostępnych źródeł i form informacji z zachowaniem praw własności intelektualnej, w celu rozwiązania konkretnego problemu lub zadania z zakresu studiowanego kierunku studiów;
  b) prezentuje opracowane materiały, własne stanowisko i poglądy z wykorzystaniem różnych form przekazu, dotyczące studiowanego kierunku studiów;
  c) korzysta z podstawowych programów komputerowych w zakresie zbierania danych, obliczeń, interpretacji oraz prezentacji wyników;
  d) realizuje pod kierunkiem opiekuna proste zadanie badawcze, projektowe lub eksperyment naukowy z zakresu kierunku studiów, kończące się zinterpretowaniem wyników oraz sformułowaniem poprawnych wniosków;
  e) wykorzystuje podstawowe metody i techniki laboratoryjne w analizie jakościowej
  i ilościowej, w pomiarach podstawowych wielkości fizycznych oraz w badaniach mikroskopowych i mikrobiologicznych;
  f) analizuje podstawowe zależności między organizacją struktury i procesami fizjologicznymi roślin oraz zwierząt na różnych poziomach organizacji biologicznej,
  a także znaczenie i wykorzystanie tych procesów w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
  g) ocenia w zakresie podstawowym prawidłowość przebiegu czynności najważniejszych narządów i ich układów w zdrowym organizmie zwierzęcym oraz zachowanie się zwierząt w różnych warunkach środowiska naturalnego i stworzonego przez człowieka, wykorzystując ukierunkowaną wiedzę zdobytą w ramach specjalności;
  h) analizuje podstawowe mechanizmy dziedziczenia cech na poziomie molekularnym
  i osobniczym;
  i) potrafi wykorzystać znajomość podstawowych praw ekonomicznych i procesów gospodarczych w celu dokonania elementarnej oceny koniunktury gospodarczej;
  j) analizuje działalność gospodarstwa rolniczego ze szczególnym uwzględnieniem środków produkcji, zasobów ludzkich i finansowych oraz kosztów produkcji;
  k) analizuje zależności między abiotycznymi i biotycznymi elementami ekosystemu oraz formy przystosowania gatunków do środowiska i zajmowanych siedlisk;
  l) opracowuje podstawowe założenia biznesplanu i planu marketingowego;
  m) planuje nawożenie w gospodarstwie w oparciu o znajomość wymagań pokarmowych roślin i zasobność gleb;
  n) posługuje się podstawowymi przyrządami pomiarowymi, urządzeniami i maszynami stosowanymi w produkcji zwierzęcej, w tym poznanymi w ramach specjalności;
  o) układa dawki pokarmowe dla zwierząt będących przedmiotem hodowli, chowu
  i użytkowania, z wykorzystaniem ukierunkowanej wiedzy i umiejętności zdobytych
  w ramach specjalności;
  p) wskazuje elementarne rozwiązania umożliwiające zwiększenie efektywności hodowli, chowu i użytkowania zwierząt, a także poprawy jakości surowców pochodzenia zwierzęcego na drodze genetycznej oraz poprzez optymalizację czynników środowiskowych i technologii produkcji, wykorzystując ukierunkowaną wiedzę
  i umiejętności zdobyte w ramach specjalności;
  q) wskazuje korzyści wynikające z wykorzystania podstawowych metod i technik regulacji, synchronizacji i stymulacji funkcji rozrodczych zwierząt;
  r) ocenia warunki zoohigieniczne środowiska hodowlanego oraz dobrostan zwierząt, traktowane jako elementy profilaktyki zootechnicznej, wykorzystując ukierunkowaną wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach specjalności;
  s) ocenia podstawowe parametry jakości surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz surowców paszowych i pasz;
  t) wykorzystuje podstawowe metody monitoringu i oceny zagrożeń środowiska, w tym związanych z produkcją zwierzęcą;
  u) wyszukuje wady i zalety stosowanych oraz proponowanych rozwiązań o różnym poziomie złożoności (systemy, procesy, technologie), związanych z hodowlą, chowem i użytkowaniem zwierząt, w zakresie ich efektywności oraz oddziaływania na dobrostan zwierząt, jakość surowców zwierzęcych i środowisko, wykorzystując ukierunkowaną wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach specjalności;
  v) przygotowuje sprawozdania, prace projektowe, referaty oraz inne typowe prace pisemne, dotyczące szczegółowych zagadnień związanych z realizowanym kierunkiem studiów, w tym również prace wymagające wykorzystania języka obcego oraz obcojęzycznych źródeł;
  w) opracowuje pracę dyplomową inżynierską;
  x) przygotowuje wystąpienia i prezentacje ustne dotyczące szczegółowych zagadnień,
  w tym również z wykorzystaniem języka obcego oraz obcojęzycznych źródeł;
  y) posługuje się jednym ze współczesnych języków obcych na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, z wykorzystaniem słownictwa z zakresu kierunku studiów.
  3) W kategorii kompetencje społeczne, student:
  a) ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie;
  b) wykazuje gotowość do rzeczowej i merytorycznej dyskusji, umożliwiającej osiągnięcie wspólnego stanowiska;
  c) jest zdolny do pracy samodzielnej i w zespole oraz kierowania zespołami ludzkimi
  w zakresie wyznaczania i kontroli zadań realizowanych w ramach zaplanowanych, rutynowych prac;
  d) dostrzega i rozstrzyga podstawowe dylematy natury genetycznej, hodowlanej, produkcyjnej, środowiskowej i ekonomicznej związane z hodowlą, chowem oraz użytkowaniem zwierząt;
  e) rozumie potrzebę przestrzegania podstawowych zasad etyki w zakresie hodowli, chowu i użytkowania zwierząt oraz produkcji żywności i wykorzystania zasobów przyrody;
  f) prezentuje postawę proekologiczną i odpowiedzialności za otaczający go świat ożywiony na różnych poziomach jego organizacji, wynikającą ze świadomości ryzyka związanego ze stosowaniem czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych;
  g) jest w stanie przewidzieć i ocenić najważniejsze rolnicze oraz pozarolnicze skutki działań związanych z hodowlą, chowem i użytkowaniem zwierząt, a także produkcją surowców pochodzenia zwierzęcego;
  h) ma świadomość konieczności przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa pracy;
  i) jest zorientowany na ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
  j) prezentuje perspektywiczne i przedsiębiorcze myślenie w kontekście wykorzystania zdobytych informacji i umiejętności w działaniach związanych z przyszłą pracą zawodową.
  PRAKTYKI
  Studenci zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w łącznym wymiarze nie mniejszym niż 8 tygodni (320 h). W ramach praktyki kierunkowej rozliczana jest obowiązkowa 5-dniowa praktyka śródsemestralna, realizowana w laboratoriach analitycznych i zwierzęcych Wydziału Bioinżynierii Zwierząt.
  Praktyka zawodowa realizowana jest w okresie wakacyjnym w formie praktyki kierunkowej i specjalnościowej. Studenci realizują praktykę kierunkową w wymiarze 6 tygodni, a następnie praktykę specjalnościową w wymiarze 2 tygodni, które są wydzielone z praktyki kierunkowej. Program praktyki kierunkowej uwzględnia co najmniej 2 gatunki zwierząt.
  Celem praktyki kierunkowej jest zapoznanie studenta z:
  a) strukturą organizacyjną gospodarstwa;
  b) działami produkcji zwierzęcej oraz obiektami zootechnicznymi, w których prowadzony jest chów i hodowla zwierząt;
  c) działami produkcji roślinnej, szczególnie pod kątem bazy paszowej;
  d) działem ekonomicznym;
  e) organizacją procesów produkcyjnych;
  f) zarządzaniem i kierowaniem gospodarstwem i przedsiębiorstwem;
  g) problematyką społeczno-gospodarczą gospodarstwa, przedsiębiorstwa oraz regionu.
  Celem praktyki specjalnościowej jest nabycie praktycznych umiejętności zawodowych zgodnych z wybraną specjalnością.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent jest przygotowany do pracy w: administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego, ośrodkach hodowlanych, centrach sportu i rekreacji, w gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych, a także do współpracy z lekarzami weterynarii w trakcie leczenia i rehabilitacji koni. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) jest przygotowany do pracy w szkolnictwie.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
ZAL-OCENA
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
20
10
II - Podstawowe
Biofizyka
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Botanika i fizjologia roślin
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Chemia analityczna
5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Ekologia
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Ekonomia
2
ZAL-O
Wykład
30
Zoologia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Genetyka zwierząt I
5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
45
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Anatomia zwierząt
5
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
8
22
15
Biochemia zwierząt z elementami chemii bioorganicznej I
3,5
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
9
21
15
Mikrobiologia zootechniczna
2,5
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
15
15
Ochrona środowiska
2,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Zarządzanie
1
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Genetyka zwierząt II
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
15
45
Podstawy techniki rolniczej
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
10
Użytki zielone w produkcji zwierzęcej
3,5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Biochemia zwierząt z elementami chemii bioorganicznej II
6
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
30
30
Systemy sterowania jakością
1
ZAL-O
Wykład
15
III - Kierunkowe
Metody hodowlane z elementami biometrii
5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
45
20
Produkcja roślinna
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
30
Towaroznawstwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
3,5
ZAL-O
BRAK
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
28
12
15
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo I
6
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Modul Wydz I
2
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy IV
2
EGZ
Ćwiczenia
30
II - Podstawowe
Ekonomika i podstawy marketingu
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Fizjologia zwierząt
5,5
ZAL
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
10
20
30
III - Kierunkowe
Chemia rolna z elementami gleboznawstwa
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
30
15
Chów i hodowla koni
4
Chów i hodowla zwierząt futerkowych
3,5
ZAL-O
BRAK
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
35
10
15
Pszczelarstwo
3,5
ZAL
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia
15
9
36
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo II
4,5
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Chów i hodowla bydła I
3
Chów i hodowla drobiu
5
Chów i hodowla owiec oraz kóz
3,5
Chów i hodowla trzody chlewnej I
3
Modul II PZiRK
1
Podstawy biotechniki rozrodu zwierząt
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Anatomia i fizjologia koni
2,5
Higiena i pielęgnacja koni
2,5
Modul Wydz II
4
Użytkowanie zaprzęgowe koni
3,5
SUMA
30,0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Chów i hodowla bydła II
2,5
Chów i hodowla trzody chlewnej II
2,5
Higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt I
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Diagnostyka i profilaktyka chorób koni
3,5
ZAL-O
BRAK
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
24
6
15
Praca dyplomowa - inżynierska
0
Pracownia szkolenia zawodowego
0,5
Użytkowanie wierzchowe koni
4,5
V - Praktyka
Praktyka
12
SUMA
29,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt II
2
Modul II PZiRK
1
Seminaria inżynierskie
2
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Fizjoterapia i rehabilitacja koni
3,5
Modul I PZiRK
7,5
Praca dyplomowa - inżynierska
14
SUMA
30,0