Chemia rolna z elementami gleboznawstwa

Agricultural Chemistry Including Elements of Soil Science

2020L

Kod przedmiotu1102S1-CHRZEG
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia, botanika
Wymagania wstępneznajomość podstawowego sprzętu i materiałów laboratoryjnych, umiejętność posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym, podstawy chemii
Opis ćwiczeńOznaczanie składu granulometrycznego gleb. Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej i odczynu gleb oraz obliczanie dawek nawozów wapniowych. Oznaczanie magnezu przyswajalnego w glebie. Jakościowa analiza nawozów wapniowych i magnezowych. Oznaczanie azotu ogólnego w roślinie. Jakościowa analiza nawozów azotowych. Oznaczanie przyswajalnego fosforu w glebie. Jakościowa analiza nawozów fosforowych i potasowych. Nawozy wieloskładnikowe, zasady mieszania nawozów. Mikronawozy. Zadanie kontrolne z jakościowej analizy nawozów mineralnych. Zastosowanie i przechowywanie nawozów naturalnych oraz oznaczanie azotu amonowego w oborniku. Obliczanie wymagań pokarmowych i potrzeb nawozowych roślin uprawnych w zmianowaniu. Ćwiczenia terenowe – wyjazd do Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie. Zaliczenie ćwiczeń.
Opis wykładówGeneza gleb. Czynniki i procesy glebotwórcze. Morfologia gleb (budowa profilu glebowego). Właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb. Zasobność, żyzność i urodzajność gleb. Historia nawożenia. Prawa plonowania. Nawozy wapniowe, magnezowe, azotowe, fosforowe, potasowe, wieloskładnikowe i mikronawozy. Nawozy naturalne i organiczne. Podstawy żywienia roślin. Składniki mineralne (makro- i mikroelementy) niezbędne w żywieniu roślin i zwierząt. Nawożenie roślin a jakość pasz przeznaczonych dla zwierząt.
Cel kształceniaPrzekazanie podstawowej wiedzy z zakresu gleboznawstwa, historii nawożenia, praw żywienia roślin, rodzajów nawozów oraz zasad ich stosowania i przechowywania. Zdobycie praktycznej umiejętności interpretacji uzyskanych wyników analiz chemicznych gleb i roślin. Po ukończeniu przedmiotu student powinien zaplanować nawożenie w gospodarstwie z uwzględnieniem produkcji pasz.
Literatura podstawowa1) Chodań J., Zawartka L., Grzesiuk W., Czapla J., Koc., Chemia rolna z elementami gleboznawstwa. Przewodnik do ćwiczeń dla studentów Wydziału Zootechnicznego. , ART Olsztyn, 1995, s. 133 2) Fotyma M., Mercik S., Chemia rolna. , PWN Warszawa, 1995, s. 356 3) Mercik S., , Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i praktyczne., SGGW Warszawa, 2004, s. 287 4) Zawadzki S., Podstawy gleboznawstawa. , PWRiL Warszawa, 2002, s. 180
Literatura uzupełniająca1) Czuba R., Nawożenie mineralne roślin uprawnych. , Police, 1996, s. 413 2) Grzebisz W., Nawożenie roślin uprawnych. 1 Podstawy nawożenia., t. 1, PWRiL Warszawa, 2008, s. 428 3) Grzebisz W, Nawożenie roślin uprawnych 2. Nawozy i systemy nawożenia., t. 2, PWRiL Warszawa, 2009, s. 376 4) Filipek T., Chemia rolna. Podstawy teoretyczne i analityczne., AR Lublin, 2006, s. 282 5) Zawadzki S., Gleboznawstwo., PWRiL Warszawa, 1999, s. 560
Uwagizajęcia realizowane w grupach do18 osób