Użytkowanie zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka - studia drugiego stopnia stacjonarne

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Zootechnika

Oferta rekrutacyjna

    Warunki przyjęcia na studia: Głównym kryterium postępowania kwalifikacyjnego jest ranking ostatecznego wyniku studiów - bez wyrównywania do pełnej oceny w ramach określonego limitu miejsc. O przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie na kierunku zootechnika mogą ubiegać się absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia, posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera: 1. uzyskany na kierunku studiów, którego ukończenie umożliwia świadome, racjonalne i efektywne wykorzystywanie metod, narzędzi, technik i technologii w kształtowaniu potencjału biologicznego zwierząt oraz jakości surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, w celu poprawy jakości życia człowieka, 2. posiadający kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku zootechnika. Kandydat powinien w szczególności posiadać następujące kompetencje: a) znajomość ras i typów użytkowych zwierząt, będących przedmiotem chowu, hodowli i użytkowania oraz technologii ich odchowu i użytkowania; b) zdolność analizowania, oceny i wskazywania rozwiązań o różnym poziomie złożoności (systemy, procesy, technologie) pod kątem możliwości kształtowania efektywności chowu, hodowli i użytkowania zwierząt oraz jakości surowców pochodzenia zwierzęcego na drodze genetycznej i poprzez modyfikowanie czynników środowiskowych; c) umiejętność formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu chowu, hodowli i użytkowania zwierząt, z wykorzystaniem odpowiednich metod (analitycznych, symulacyjnych, eksperymentalnych), a także interpretacji i prezentacji wyników. Kandydat, który nie posiada wymienionych wyżej kompetencji może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku zootechnika, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych będzie możliwe przez zrealizowanie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS. Ewentualną różnicę programową student powinien zrealizować w trakcie trwania trzech semestrów nauki, realizując wskazane przez dziekana treści kształcenia.
    Wymagania programowe: brak wymagan programowych na suplemencie!!!
    Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
    Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Nabyta wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentom podejmowanie pracy m.in. w instytucjach i organizacjach rządowych, samorządowych oraz pozarządowych związanych z ochroną środowiska, gospodarką leśną i łowiecką, a także w ośrodkach hodowlanych i fermach zwierząt wolno żyjących, podmiotach zajmujących się obrotem i przetwórstwem surowców zwierzęcych, ośrodkach doradztwa rolniczego, stacjach badawczych, ogrodach zoologicznych, gospodarstwach agroturystycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Język obcy
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
II - Podstawowe
Statystyka matematyczna
2,5
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
30
15
III - Kierunkowe
Biotechnika rozrodu zwierząt
2
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
3
12
15
Ekonomika rynku produktów zwierzęcych
2
ZAL-O
Wykład
30
Genetyka molekularna w hodowli zwierząt
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
10
Obrót zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Ochrona środowiska a produkcja zwierzęca
1
ZAL
Wykład
20
Zarys przetwórstwa surowców zwierzęcych
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Biologia i ekologia zwierząt wolno żyjących
4
Gospodarka łowiecka
3,5
Modul I UZWiGL
0
Modul II UZWiGL
0
Pracownia szkolenia zawodowego
0,5
ZAL-O
Ćwiczenia
10
Prawne aspekty użytkowania i ochrony zwierząt wolno żyjących
2
SUMA
27,5

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
Ochrona własności intelektualnej
0,25
II - Podstawowe
Metody badań na zwierzętach
3
Współczesne tendencje w zarządzaniu
1
III - Kierunkowe
Planowanie i organizacja pracy hodowlanej
2


Ćwiczenia
Wykład
0
0
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Chów i hodowla zwierząt wolno żyjących
3
Higiena i toksykologia zwierząt wolno żyjących oraz dziczyzny
3
Narzędzia informatyczne w badaniach naukowych
2
Ocena jakości i przetwórstwo dziczyzny
2
Seminarium dyplomowe I
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
45
Użytkowanie zwierząt wolno żyjących
2
Wybrane elementy gospodarki leśnej
2
VI - Praktyka
Praktyka
6
SUMA
29,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Przedmiot ogólnouczelniany
2
ZAL-O
Wykład
30
Przedsiębiorczość
1
III - Kierunkowe
Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
1
ZAL-O
Wykład
15
Proekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich i wolnożyjących
2,5
IV - Specjalnościowe/Związane z zakresem kształcenia
Modul II UZWiGL
0
Praca dyplomowa - magisterska
20
ZAL
Inne zajęcia
0
Seminarium dyplomowe II
2
ZAL-O
Seminarium magisterskie
45
SUMA
28,5