Technologia żywności i żywienie człowieka - studia pierwszego stopnia-inżynierskie niestacjonarne

Wydział Nauki o Żywności

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

3,5-letnie (7 semestrów)

Inżynier kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Kryterium kwalifikacji to: 1) Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości z pośród przedmiotów: język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata) ; język polski; chemia; fizyka i astronomia; biologia; matematyka; geografia. lub 2) Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości z przedmiotów: biologia (w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadający status obligatoryjnego) lub chemia; fizyka (lub fizyka z astronomią) lub matematyka lub geografia; język polski lub język obcy nowożytny (do wyboru przez kandydata).
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Studia pierwszego stopnia inżynierskie na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka trwają 3,5 roku (7 semestrów). Liczba punktów ECTS wynosi 210.
  KWALIFIKACJE ABSOLWENTA
  Absolwenta cechuje uniwersalność i różnorodność posiadanej wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji społecznych. Absolwent posiada wiedzę o charakterze typowo praktyczno – aplikacyjnym, nie tylko w zakresie nauk technologicznych i żywieniowych, ale także technicznych i ekonomicznych. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje inżynierskie, personalne i społeczne rozumienia przemian zachodzących w składnikach żywności podczas przechowywania i procesów produkcyjnych, przeprowadzania sensorycznej, fizykochemicznej i mikrobiologicznej analizy żywności; rozumienia uwarunkowań bezpiecznej produkcji żywności, przeprowadzania toksykologicznej analizy żywności; projektowania technologicznego zakładów przemysłu spożywczego; rozumienia podstaw funkcjonowania układu pokarmowego i współtowarzyszących, rozumienia zasad racjonalnego żywienia człowieka; wykorzystania surowców do produkcji żywności, wykorzystania metod utrwalania żywności, doboru operacji oraz procesów jednostkowych w technologii żywności; a także rozumienia i stosowania podstawowych zasad ekonomii, organizacji i zarządzania w przemyśle żywnościowym oraz kreowania przedsiębiorczości osobistej. Uzyskiwane kompetencje społeczne pozwalają na odgrywanie właściwej roli w życiu społecznym i gospodarczym. Aplikacyjny charakter studiów na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka wynika również z efektów kształcenia osiąganych w ramach zajęć prowadzonych w laboratoriach i pracowniach (halach) technologicznych, a także w trakcie odbywanych zajęć terenowych oraz praktyk zawodowych. Wykształcenie ogólne i podstawowe pozwala dodatkowo na nabycie umiejętności oraz kompetencji w zakresie: opisu matematycznego zjawisk fizycznych i procesów przetwarzania żywności, pomiaru podstawowych wielkości fizycznych i analizy zjawisk fizycznych, rozumienia procesów chemicznych i biochemicznych zachodzących w żywności i organizmie, rozpoznawania zagrożeń dla środowiska przyrodniczego oraz podejmowania działań na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska przyrodniczego, w tym szczególnie w kontekście produkcji żywności.
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia:
  WIEDZA:
  • Opisuje budowę materii, rodzaje wiązań chemicznych i podstawowe procesy chemiczne oraz fizykochemiczne zachodzące w materii nieorganicznej
  • Ma wiedzę z zakresu chemii organicznej, biochemii i chemii żywności na temat budowy i właściwości podstawowych grup związków organicznych: cech fizykochemicznych, biochemicznych oraz funkcji technologicznych i żywieniowych
  • Ma wiedzę z zakresu matematyki pozwalającą na analizę, modelowanie i projektowanie zjawisk podczas produkcji i przechowywania żywności oraz analizę modeli żywieniowych
  • Zna podstawowe zjawiska z zakresu mechaniki, hydrodynamiki, termodynamiki, elektrodynamiki i optyki oraz metody wyznaczania wielkości fizycznych wykorzystywanych w technologii żywności i ocenie stanu odżywienia
  • Definiuje podstawowe terminy, kategorie i procesy ekonomiczne w skali mikro i makroekonomicznej oraz z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa żywnościowego
  • Zna budowę bilansu finansowego, typy operacji bilansowych oraz funkcjonowanie i zastosowanie kont księgowych
  • Zna hierarchię poziomów organizacji życia, funkcjonowanie ekosystemu, proces sukcesji, warunki osiągania względnej równowagi biocenoz, hipotezy odnoszące się do znaczenia różnorodności gatunkowej dla funkcjonowania ekosystemów
  • Definiuje podstawowe pojęcia, zakres i zadania higieny produkcji i toksykologii żywności, toksykologię substancji chemicznych występujących w środowisku i w żywności oraz ich biotransformację w organizmie żywym
  • Ma wiedzę z zakresu najważniejszych fizycznych i fizykochemicznych przemian surowców spożywczych; wykonywania podstawowych obliczeń procesowych związanych z bilansowaniem strumieni masy i energii oraz kinetyki procesów
  • Charakteryzuje drobnoustroje występujące w żywności, kryteria higieny procesu i bezpieczeństwa żywności, metody ich oznaczania oraz ich pozytywne i negatywne oddziaływania na składniki żywności
  • Charakteryzuje żywność jako źródło składników pokarmowych, rolę składników pokarmowych w organizmie człowieka, skutki ich niedoborów lub nadmiarów oraz zasady planowania jadłospisów w żywieniu zbiorowym oraz zasady racjonalnego odżywiania
  • Charakteryzuje przemiany biologiczne, fizyczne, chemiczne i enzymatyczne podczas przechowywania surowców i produktów spożywczych i ich wpływ na gospodarkę przechowalniczą i magazynową
  • Zna rozwiązania techniczne i technologiczne stosowane w przechowalnictwie i przetwórstwie surowców i żywności oraz potrafi zaproponować linię produkcyjną lub przechowalniczą
  • Charakteryzuje elementy środowiska produkcji zapewniające wysokie standardy higieny i ich znaczenie w produkcji bezpiecznej żywności w aspekcie żywieniowo-zdrowotnym
  • Definiuje antropopresję, jej formy, wpływ na funkcjonowanie składowych ekosystemu, mechanizm działania multistresu (indeksu czynników środowiska) na podsystem producentów i konsumentów
  • Zna podstawowe zasady dobrych obyczajów w nauce, prawa autorskiego, informacji patentowej, etykiety i sztuki dyplomacji, bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii pracy i produktu oraz wybrane pozatechniczne aspekty funkcjonowania społeczeństwa
  • Zna czynniki kształtujące przedsiębiorczość osobistą, wybrane techniki zarządzania czasem, skutecznego komunikowania się i negocjacji, podstawowe techniki i narzędzia związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej
  • Ma ogólne wiadomości o procesie inwestycyjnym, cyklu życia obiektów i systemów oraz ogólnych zasadach projektowania zakładów przemysłu spożywczego
  • Zna zasady inżynierii procesowej, źródła strat ciśnienia w instalacjach procesowych, znaczenie liczb kryterialnych w obliczeniach inżynierskich, charakter ruchu płynu i mechanizmy przenoszenia ciepła oraz masy, specyfikę poszczególnych operacji jednostkowych, klasyfikuję operacji jednostkowych na podstawie zmienności parametrów procesu w czasie oraz ze względu na charakter siły napędowej
  • Zna podstawowe zasady budowy i właściwości podstawowych materiałów konstrukcyjnych, budowy maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle spożywczym, zasad wykonywania pomiarów przemysłowych, a także podstawowe zasady rysunku technicznego
  • Zna podstawowe techniki analizy chemicznej, instrumentalnej i sensorycznej do oceny jakości i świeżości żywności oraz metody stosowane do oznaczania podstawowych składników żywnościowych (białek, cukrowców, tłuszczów, witamin i związków mineralnych)
  • Zna istotę procesu planowania w przedsiębiorstwie, rodzaje planów, typy struktur organizacyjnych, metody i techniki organizatorskie, różnice pomiędzy kierowaniem a przewodzeniem, typami osobowości kierowników, stosowanymi stylami kierowania; istotę wybranych technik zarządzania projektem oraz jakościowych i ilościowych metod zarządzania
  • Zna elementy składowe dobrych praktyk rolniczych (GAP), laboratoryjnych (GLP) oraz produkcyjnych i higienicznych (GMP/GHP), podstawowe koncepcje zarządzania jakością, zasady i etapy HACCP w produkcji i obrocie żywnością oraz podstawowe znormalizowane systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności
  UMIEJĘTNOŚCI
  • Potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy (branżowych, naukowych, krajowych i zagranicznych baz danych, podręczników, stron www., itp.) do tworzenia własnych prac autorskich, z zachowaniem praw własności intelektualnej
  • Opracowuje i prezentuje z użyciem technik komputerowych oraz graficznej prezentacji wyniki badań własnych i innych autorów
  • Umiejętnie korzysta z podstawowych aktów prawnych związanych z żywnością i żywieniem człowieka
  • Stosuje technologie informatyczne do rozwiązywania podstawowych zadań inżynierskich, w tym obliczeniach statystycznych na wielkościach zmierzonych z szacowaniem ich niepewności oraz przy opracowaniu modeli statystycznych, testowaniu hipotez badawczych związanych z produkcją żywności i żywieniem człowieka
  • Potrafi zaplanować i przeprowadzić pod kierunkiem opiekuna proste doświadczenia z zachowaniem zasad ergonomii oraz BHP, ich analizę matematyczną i statystyczną oraz formułować poprawne wnioski
  • Określa zagrożenia dla środowiska przyrodniczego, działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz związek między środowiskiem a jakością surowców w kontekście produkcji żywności i żywienia człowieka
  • Wskazuje procesy jednostkowe przydatne w opracowaniu optymalnych założeń do projektowania linii technologicznych w przemyśle spożywczym oraz opracowuje część technologiczną dokumentacji projektowej zakładu przemysłu spożywczego
  • Przewiduje zmiany cech fizykochemicznych składników surowców i żywności podczas wytwarzania, pakowania, przechowywania, dystrybucji oraz monitorowania jakości produktów żywnościowych
  • Ma umiejętność identyfikacji i szacowania zagrożeń oraz doboru środków kontroli bezpieczeństwa żywności, monitorowania i wdrażania działań korygujących w aspekcie jakości i bezpieczeństwa żywności
  • Opracowuje plany optymalizacji finansowej procesu produkcyjnego dla wybranego przedsiębiorstwa, kalkulacje kosztów działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa na podstawie przeprowadzonego rachunku opłacalności przedsięwzięć rozwojowych
  • Potrafi zaprojektować wyposażenie w środki techniczne (urządzenia, aparaturę) dla określonej branży przemysłu spożywczego oraz określić sposób weryfikacji poprawności proponowanego rozwiązania
  • Analizuje skład chemiczny, właściwości sensoryczne i fizykochemiczne surowców i żywności z wykorzystaniem urządzeń i aparatów typowych dla przemysłu spożywczego i laboratoriów kontroli jakości
  • Dobiera metody i techniki wprowadzania na rynek nowych produktów spożywczych z umiejętnym, kompleksowym i interaktywnym spojrzeniem na zagadnienia jakości żywności i żywienia, bezpieczeństwa żywności oraz zdrowia
  • Określa wady i zalety rozwiązań typowych oraz ich innowacji z zakresu żywienia człowieka, pozyskiwania surowców, ich przechowalnictwa i przetwórstwa, magazynowania i dystrybucji wyrobów gotowych z uwzględnieniem ich pozatechnicznych aspektów
  • Projektuje struktury i podstawowe elementy dokumentacji systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności z uwzględnieniem analizy procesów produkcji i obrotu środkami spożywczymi
  • Formułuje i przedstawia krytyczną analizę surowców, materiałów, urządzeń i technologii stosowanych w produkcji, pakowaniu, przechowywaniu, monitoringu jakości i obrocie żywnością
  • Potrafi ocenić istniejące rozwiązania w zakresie żywienia człowieka technologii przechowywania i przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz proponuje innowacje w tym zakresie
  • Sporządza prace pisemne o strukturze typowej dla tego typu opracowań (sprawozdania, projekty, referaty, pracę inżynierską) konfrontując swoje przemyślenia i wyniki własnej pracy z informacjami teoretycznymi oraz wynikami publikowanymi przez innych autorów
  • Przygotowuje wystąpienia i prezentacje ustne dotyczące zagadnień związanych z kierunkiem studiów, w tym wykorzystuje znajomość specjalistycznego języka obcego (najczęściej angielskiego) do przygotowania krótkich wystąpień ustnych
  • Wykorzystuje znajomość zasad etykiety oraz jednego ze współczesnych języków obcych na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.
  KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
  • Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, samodoskonalenia i podnoszenia kwalifikacji w kontekście zmieniającego się rynku pracy oraz warunków społecznych
  • Pracuje samodzielnie i w zespołach, przyjmując w nich różne role ze świadomością odpowiedzialności i konsekwencji za własne i zespołowe działanie
  • Aktywnie, z poszanowaniem prawa i etykiety uczestniczy w dyskusji oraz zachowuje otwartość na poglądy innych osób
  • Posiada zdolność do kierowania zespołem biorącym udział w procesie podejmowania krytycznych decyzji i ich uzasadnienia w realizacji różnych zadań związanych z tworzeniem założeń projektowych, technologicznych oraz realizacji procesu produkcyjnego
  • Ma świadomość konieczności poszanowania praw autorskich oraz twórczej roli własnej osoby w przygotowaniu różnego typu prac własnych
  • Prezentuje aktywną postawę wobec problemów decyzyjnych oraz potrzeby organizowania i integrowania pracy w zespole w celu zwiększenia efektywności działań (grupy
  studenckiej, pracowników przedsiębiorstwa, itp.)
  • Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za rolę prawidłowego żywienia szeroko rozumiane środowisko produkcji, wartość odżywczą i prozdrowotną oraz bezpieczeństwo produkowanej żywności
  • Dba o porządek na stanowisku pracy oraz ma świadomość konieczności przestrzegania zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w działaniach związanych z żywieniem i produkcją żywności
  • Ma świadomość znaczenia stanu środowiska przyrodniczego dla zachowania bioróżnorodności oraz zdrowia człowieka, a także postaw proekologicznych i etycznych kadry inżynierskiej i znaczenia środowiskowych uwarunkowań w żywieniu człowieka, produkcji żywności wysokiej jakości
  • Jest świadomy konieczności działań perspektywicznych i przedsiębiorczych kadry inżynierskiej związanej z żywieniem człowieka, produkcją żywności i wykorzystywania w tym celu najnowszych zdobyczy nauki i praktyki przemysłowej
  PRAKTYKI
  W okresie studiów odbywane są praktyki w łącznym wymiarze 4 tygodni.

  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): brak opisu!!!

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Repetytorium
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
Technologia informacyjna
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia komputerowe
14
14
II - Podstawowe
Chemia ogólna
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
21
21
Ekologia i ochrona środowiska
3
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
7
14
Maszynoznawstwo
5
ZAL-O
EGZ
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
14
14
Matematyka
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
21
21
Prowadzenie działalności gospodarczej
2
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
14
Rysunek techniczny
2
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
14
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
II - Podstawowe
Chemia organiczna
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
21
21
Fizyka z elementami biofizyki
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
21
21
Statystyka
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
14
14
III - Kierunkowe
Analiza sensoryczna
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
7
7
Biologiczne podstawy produkcji żywności i żywienia
1
ZAL-O
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
5
5
Chemia żywności
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
14
21
Organizacja i zarządzanie
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
7
7
Rachunkowość
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
7
7
SUMA
30,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu ogólnouczelnianego
2
ZAL-O
Wykład
30
Techniki twórczego myślenia
1
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
7
III - Kierunkowe
Analiza i ocena jakości żywności
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
21
28
Biochemia żywności
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
28
28
Inżynieria procesowa
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
21
21
Podstawy opakowalnictwa artykułów spożywczych
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
7
14
Podstawy żywienia człowieka
5
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
21
28
Prawo żywnościowe
2
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
7
7
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Język obcy III
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
III - Kierunkowe
Ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych
3
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia
14
14
Mikrobiologia żywności
6
EGZ
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
21
28
Ogólna technologia żywności
6
EGZ
ZAL-OCENA
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
21
28
Technologia żywności- technologia mięsa i przetworów mięsnych
4
ZAL-O
ZAL
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
14
14
Technologia żywności- technologia mleczarska
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
14
14
Technologia żywności- technologia produktów roślinnych
4
ZAL
ZAL-O
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
14
14
VII - Inne
Informacja patentowa
0,5
ZAL
Wykład
4
SUMA
30,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
SUMA
0