Informacja patentowa

2021Z

Kod przedmiotu03S1O-INFP
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówojęcia i określenia podstawowe: własność przemysłowa, patenty, wynalazki, ochrona patentowa, wzory: przemysłowe, użytkowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych, prawa ochronne, prawa z rejestracji. Prawo autorskie i ich ochrona. Prawa pokrewne. Własność przemysłowa w oparciu o ustawę „Prawo Własności Przemysłowej”. System ochrony własności przemysłowej. Patenty i wynalazki jako przedmioty patentu. Historia patentu i podstawy polityki patentowej. Cel ochrony patentowej. Treść i zakres patentu. Procedura uzyskiwania patentu. Informacja patentowa w aspekcie międzynarodowym. Prawo autorskie w Unii Europejskiej. Prawo autorskie w Internecie. Umowy o przeniesienie praw. Wzory użytkowe i przemysłowe, a system ich ochrony.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Załucki M., Licencja na używanie znaku towarowego. Studium prawnoporównawcze., Warszawa, , 2008 2) Załucki M., Z problematyki użytkowania prawa do znaku towarowego., Warszawa,, 2008 3) Barta J., Markiewicz R., , Prawo autorskie., Warszawa,, 2008 4) Jankowska M., Sokół A., Wicher A., Fundusze Unii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007-2013., Warszawa,, 2010 5) Kotarba W., Komentarz do prawa wynalazczego., PARK,Bielsko-Biała,, 1995 6) Golat R., Prawo autorskie i prawa pokrewne., Warszawa,, 2006 7) Barta J, Markiewicz R. , Prawo autorskie i prawa pokrewne., t. 8, Wolters Kluwer Polska., 2019 8) Nowikowska M., Rutkowska-Sowa M., Sieńczyło-Chlabicz J., Prawo własności intelektualnej., Wolters Kluwer Polska., 2019 9) Kluwer W., Prawo Europejskie. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Prawo Europejskie. Zbiór przepisów , Wolters Kluwer Polska., 2019
Literatura uzupełniająca
UwagiObecność obowiązkowa na wykładach.