Rachunkowość

Accountancy

2021L

Kod przedmiotu03S1O-RACH
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrowadzenie ksiąg rachunkowych. Inwentaryzacja. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych. Archiwizacja dokumentów.,ĆWICZENIA:Bilans finansowy i jego budowa. Typy operacji bilansowych. Budowa i funkcjonowanie kont bilansowych i wynikowych. Księgowanie operacji bilansowych i wynikowych. Sporządzanie podstawowych dokumentów sprawozdawczości finansowej: bilansu i rachunku zysków i strat. Wykorzystanie wskaźników statystycznych do analizy danych zawartych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi dokumentami sprawozdawczości finansowej: bilansem i rachunkiem zysków i strat. Wyposażenie studentów w umiejętność ewidencji podstawowych operacji gospodarczych, sporządzania oraz analizy danych podstawowych sprawozdań finansowych.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Ignatczyk W., Chromińska M. , wyd. WSZB w Poznaniu, Statystyka. Teoria i zastosowanie., 1998r., tom
Uwagi-