Statystyka

Statistics

2021L

Kod przedmiotu03S1O-STATY
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówmienna losowa, podstawowe rozkłady i parametry (charakterystyki liczbowe). Populacja i próba. Estymatory punktowe i przedziałowe. Testy istotności. Współczynnik korelacji Pearsona. Prosta regresji,ĆWICZENIA:Szereg rozdzielczy. Zmienne losowe, rozkład normalny. Wyznaczanie estymatorów punktowych. Estymacja przedziałowa. Statystyczne testy istotności. Badanie zależności pomiędzy dwoma cechami (korelacja i regresja).
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Jóźwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, PWN, 1997 2) K. Kukuła, Elementy statystyki w zadaniach, PWN, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi