Żywienie człowieka

Human Nutrition

2023Z

Kod przedmiotu03S1O-ZYWCZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiochemia, podstawy żywienia człowieka
Wymagania wstępnewiadomości z lat poprzednich
Opis ćwiczeńZastosowanie norm żywienia w ocenie żywienia. Ocena biodostępności składników odżywczych z pożywienia. Określenie zawartości i struktury tłuszczu w żywności i racjach pokarmowych. Analiza struktury spożycia żywności w Polsce. Charakterystyka wartości odżywczej żywności.Wyznaczanie poziomu fortyfikacji racji pokarmowych. Ocena wartości odżywczej diet alternatywnych.
Opis wykładówZastosowanie norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia. Mechanizmy regulacyjne spożycia pokarmu. Bioenergetyka organizmu człowieka. Tłuszcz i węglowodany w racjach pokarmowych a implikacje zdrowotne. Struktura spożycia żywności. Wzbogacanie żywności i suplementacja. Ocena i zbilansowanie racji pokarmowych. Wegetarianizm a zdrowie człowieka. Żywienie alternatywne w świetle nauki o żywieniu.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt. mechanizmów regulujących spożycie pokarmu. Nabycie umiejętności wykorzystania norm żywienia do oceny sposobu żywienia człowieka. Zapoznanie z uwarunkowaniami spożycia żywności i wykorzystaniem fortyfikacji do optymalizacji sposobu żywienia społeczeństwa. Zapoznanie z wskaźnikami charakteryzującymi wartość odżywczą żywności. Nabycie umiejętności ich wykorzystania do szacowania zagrożeń zdrowotnych. Analizowanie wartości odżywczej żywienia alternatywnego.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) 1) Gertig H., Przysławski J., 2006r., "Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu.", wyd. PZWL Warszawa, 2) Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K., 2005r., "Tabele składu i wartości odżywczej żywności.", wyd. PZWL Warszawa, 3) Peckenpaugh N., 2011r., "Podstawy żywienia i dietoterapia.", wyd. Elservier urban & Partner, Wrocław, 4) Roszkowski W., 2005r., "Podstawy nauki o żywieniu człowieka. Przewodnik do ćwiczeń.", wyd. Wyd. SGGW, Warszawa, 5) Turlejska H., Pelzner U., Szponar L., Konecka-Matyjek E., 2004r., "Zasady racjonalnego żywienia - zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego.", wyd. ODDK Gdańsk., tom
Uwagizajęcia realizowane w grupach do 24 osób.