Analiza i ocena jakości żywności

Food quality analysis and assessment

2022Z

Kod przedmiotu03S1O-AIOJZ
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPojęcie jakości. Cele i zadania analizy żywności. Metody stosowane w analizie i ocenie jakości żywności. Kryteria wyboru i oceny metody analitycznej. Rodzaje błędów analiz i sposoby ich likwidacji. Zasady pobierania i przygotowania próbek do badań analitycznych. Rodzaje próbek (definicje), liczebność próbek. Sposoby przygotowania średniej próbki laboratoryjnej. Etapy procesu analitycznego. Metody pomiaru gęstości surowców i produktów spożywczych. Kwasowość produktów spożywczych i metody jej wyznaczania. Woda i sucha masa w produktach spożywczych i metody oznaczania. Cukrowce w produktach spożywczych i metody ich oznaczania. Lipidy w produktach spożywczych i metody ich oznaczania. Metody oceny jakości tłuszczu. Oznaczanie charakterystycznych liczb tłuszczowych. Białka w produktach spożywczych i metody ich oznaczania. Składniki mineralne w produktach spożywczych i metody ich oznaczania. Witaminy w produktach spożywczych i sposoby ich oznaczania.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA: Ćwiczenia wprowadzające. Oznaczanie zawartości wody, suchej masy oraz gęstości produktów spożywczych. Oznaczanie kwasowości produktów spożywczych. Oznaczanie zawartości cukrowców w żywności. Oznaczanie zawartości tłuszczu w produktach spożywczych. Oznaczanie zawartości białek w produktach spożywczych. Oznaczanie zawartości składników mineralnych w żywności. Zajęcia podsumowujące i zaliczające ćwiczenia.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Budsławski J., Drabent Z, Metody analizy żywności , WNT Warszawa, 1972 2) Krełowska-Kułas M, Badanie jakości produktów spożywczych, PWE Warszwa, 1993 3) Szczepaniak W, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWE Warszawa, 1996 4) Żegarska Z, Ćwiczenia z analizy żywności", UWM Olsztyn, 2000 5) Obiedziński M, Wybrane zagadnienia z analizy żywności, SGGW Warszaw, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi