Biochemia żywności

2022Z

Kod przedmiotu03S1O-BIOCHZ
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia ogólna i organiczna, matematyka, fizyka z elementami biofizyki
Wymagania wstępnezaliczenie kursów z przedmiotów poprzedzających realizowanych zgodnie z sylabusami; wiedza i umiejętności praktyczne określone programem średniej szkoły ogólnokształcącej z zakresu chemii, fizyki, matematyki i biologii.
Opis ćwiczeńLaboratoryjne ćwiczenia z wykorzystaniem metod eksperymentalnych połączone z zajęciami komputerowymi. Zapoznanie się z podstawowymi metodami oczyszczania i izolowania biomakrocząsteczek. Zastosowanie metod komputerowych do analizy i interpretacji danych biologicznych. Izolowanie biologicznie aktywnych składników z materiału biologicznego. Oznaczanie aktywności wybranych preparatów enzymatycznych. Porównanie specyficzności wybranych enzymów
Opis wykładówWykład - wykład wspomagany prezentacją multimedialną. Interdyscyplinarny charakter biochemii. Budowa i funkcje biologicznie ważnych - aminokwasów, peptydów, białek węglowodanów, lipidów, kwasów nukeinowych, enzymów i koenzymów. Wykorzystanie metod komputerowych do analizy danych biologicznych. Przemiany metaboliczne - anaboliczne i kataboliczne. Poznanie mechanizmów molekularnych podstawowych procesów przebiegających w żywych komórkach i narządach organizmów. Aspekty żywieniowe i profilaktyczne przemian biochemicznych składników żywności. Integracja przemian metabolicznych.
Cel kształceniaPrzekazanie podstawowej wiedzy z zakresu biochemii w zakresie dostosowanym do studiowanego kierunku; Opanowanie umiejętności wyszukiwania, analizowania informacji pochodzących z różnych źródeł; Opanowanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów z udziałem biomakrocząsteczek i enzymów; Opanowanie umiejętności posługiwania się programami komputerowymi i bazami związków biologicznie ważnych; Opanowanie umiejętności prawidłowej interpretacji otrzymanych wyników i wyciągania wniosków; Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy w grupie oraz samokształcenia.
Literatura podstawowa1) Kączkowski J. , Biochemia żywności, WNT, 2012, s. całość 2) Dziuba J., Fornal Ł., Biologicznie aktywne białka i peptydy żywności, Wyd. UWM, 2009, s. całość 3) Dziuba J., Kostyra H. , Biochemia żywności - metody, zadania, testy, Wyd. UWM, 2000, s. całóść
Literatura uzupełniająca1) Stryer L. , wyd. PWN, Biochemia, 2019r., tom , całośćs.
UwagiZajęcia realizowane w grupach do 24 osobowych (w tym zajęcia w "małych" grupach)