Przetwórstwo nasion oleistych

Procesing of oilseeds

2023L

Kod przedmiotu03S1O-PNO
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówharakterystyka technologiczna roślinnych surowców olejarskich. Technologie przygotowania owoców i nasion oleistych do wydobywania oleju. Technologie wydobywania olejów. Oddestylowanie misceli/śruty poekstrakcyjnej. Skład lipidowy olejów surowych i uzasadnienie rafinacji. Rafinacja alkaliczna i fizyczna. Etapy rafinacji – odśluzowanie, odkwaszanie, odbarwianie i odwanianie. Standardy jakościowe olejów rafinowanych. Magazynowanie olejów - technologia, zmiany chemiczne i obniżanie wartości żywieniowej. Biooleje roślinne - znaczenie żywieniowe. Przetwórstwo niespożywcze nasion oleistych.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Charakterystyka technologiczna roślinnych surowców olejarskich. Metody wydobywania oleju - tłoczenie zimne i gorące, ekstrakcja. Odśluzowanie oleju - usuwanie fosfolipidów hydratowalnych i niehydratowalnych. Odkwaszanie oleju - alkaliczne usuwanie wolnych kwasów tłuszczowych. Odbarwianie oleju - adsorpcyjne usuwanie barwników chlorofilowych. Metody oceny jakości olejów - oznaczanie wartości wyróżników jakościowych. Seminarium podsumowujące - prezentacja i omawianie wyników uzyskanych podczas ćwiczeń.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
UwagiZajęcia realizowane w grupach do 24 osób.