Żywienie człowieka - studia drugiego stopnia niestacjonarne

Wydział Nauki o Żywności

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

1,5-roczne (3 semestry)

Magister Inżynier kierunek Technologia Żywności i Zywienie Człowieka

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości, dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia inżynierskich tego samego lub pokrewnego kierunku studiów. Kryterium kwalifikacji to ranking ostatecznego wyniku studiów pierwszego stopnia inżynierskich lub jednolitych magisterskich bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia musi posiadać wiedzę nt. składu surowców i produktów żywnościowych, procesów zachodzących w surowcach i produktach żywnościowych pod wpływem procesów nieenzymatycznych, enzymatycznych i mikrobiologicznych oraz zasad żywienia człowieka. Musi potrafić projektować technologie przechowalnictwa i przetwórstwa surowców żywnościowych oraz dobierać metody analizy jakości surowców i produktów żywnościowych. Powinien być ponadto zdolny do samokształcenia i samodoskonalenia się; a jednocześnie świadomy odpowiedzialności za jakość produkowanej żywności i związku między jakością żywności a zdrowiem konsumenta w kontekście uwarunkowań ekonomicznych i społecznych. Głównym kryterium kwalifikacji jest ranking ostatecznego wyniku studiów.
  Wymagania programowe: Efekty kształcenia zostały określone w Uchwale nr 916 Senatu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 r., z późn. zm., w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.
  Kierunek studiów technologia żywności i żywienie człowieka należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk rolniczych leśnych i weterynaryjnych. Jest to kierunek ogólnoakademicki, interdyscyplinarny, obejmujący wiedzę z zakresu nauk technicznych (inżynieria przechowalnictwa i produkcji żywności), przyrodniczych (procesy chemiczne, biochemiczne i mikrobiologiczne zachodzące w żywności), społecznych (ekonomia, zarządzanie i marketing w przemyśle spożywczym) oraz medycznych (żywienie człowieka). Liczba uzyskanych punktów ECTS wynosi 91, a łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 602.
  Absolwent posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu chemii żywności, nauk technicznych, technologicznych i ekonomicznych oraz żywienia człowieka. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności oraz projektowania produktu i zapewnienia mu wysokiej jakości. Zna zasady prawidłowego żywienia człowieka i marketingu oraz prawa żywnościowego. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich i kierowniczych w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywienia człowieka. Potrafi organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzać ekonomiczną kalkulację produkcji. Umie posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent jest specjalistą w zakresie produkcji żywności oraz kształtowania, kontroli i sterowania jakością żywności we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego. Posiada wiedzę pozwalającą na pracę na stanowiskach związanych z organizowaniem produkcji, dystrybucji i magazynowaniem żywności. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
  Do uzyskania kwalifikacji studiów II stopnia wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka absolwent:
  W kategorii wiedzy:
  • Ma wiedzę w zakresie statystyki, informatyki i teorii eksperymentu, niezbędną do rozwiązywania problemów związanych z przetwarzaniem i analizą danych za pomocą technik informatycznych; formułowania wyniku pomiaru z uwzględnieniem niepewności, modelowania równań regresji, testowania hipotez oraz probabilistycznego formułowania wniosków,
  • Ma wiedzę nt. struktury i funkcji enzymów oraz wpływu modyfikacji enzymu na jego aktywność, a także doboru metod izolowania, oczyszczania i immobilizacji enzymów w dziedzinie przetwórstwa żywności i żywienia człowieka,
  • Ma podstawową wiedzę nt. rodzin białek, budowy fragmentów biologicznie aktywnych w białkach, m.in. epitopów liniowych i konformacyjnych oraz nt. możliwości technologicznego oddziaływania na strukturę epitopów lub ich inaktywację oraz wykorzystania w żywieniu człowieka,
  • Definiuje podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące polityki wyżywienia ludności, cele polityki żywnościowej państwa oraz wyzwania w zakresie wyżywienia i demografii,
  • Ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, która pozwala na tworzenie wizji i strategii firmy,
  • Definiuje podstawowe elementy strukturalne konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz sposoby budowania konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw,
  • Objaśnia teoretyczne podstawy statystycznej kontroli jakości i statystycznego sterowania procesami oraz zasady stosowania planów badania i narzędzi SSP,
  • Definiuje pojęcia związane z systemami zarządzania jakością, bezpieczeństwem żywności, środowiska oraz BHP oraz wymagania zawarte w standardach dotyczących systemów zarządzania,
  • Posiada rozszerzoną wiedzę na temat technicznych i procesowych uwarunkowań produkcji żywności oraz trendów w zastosowaniu nowych technologii w utrwalaniu żywności i doskonaleniu jej jakości w aspekcie żywienia człowieka i zdrowia społecznego,
  • Posiada rozszerzoną wiedzę na temat własności fizycznych i funkcjonalnych żywności, metod ich pomiaru oraz ich powiązania z procesem technologicznym oraz wymaganiami dotyczącymi żywienia człowieka,
  • Wymienia czynniki determinujące sposób odżywiania się populacji w różnych regionach świata w relacji do występowania przewlekłych chorób niezakaźnych,
  • Charakteryzuje żywieniowe i pozażywieniowe czynniki ryzyka rozwoju chorób dietozależnych,
  • Wymienia korzyści i zalety diet alternatywnych oraz sposoby uzupełniania niedoborów składników odżywczych na poziomie jednostki i społeczeństwa/populacji,
  • Opisuje możliwości i cele profilaktyki żywieniowej dotyczące aktualnych i przewidywanych problemów w aspekcie zdrowia społecznego,
  • Wymienia powody stosowania dodatków funkcjonalnych do żywności, a także mechanizmy rynkowe dotyczące wysoko-przetworzonych produktów spożywczych, m.in. GMO w dziedzinie przetwórstwa żywności i żywienia człowieka,
  • Identyfikuje procesy i etapy niezbędne do wprowadzenia nowego produktu na rynek oraz czynniki determinujące sukces bądź porażkę produktu wprowadzanego na rynek,
  • Proponuje dobór specyficznych enzymów i warunków środowiska do celowych modyfikacji białek, węglowodanów i tłuszczu, a także procesy technologiczne służące produkcji żywności hipoalergicznej i poprawie jakości żywienia,
  • Posiada wiedzę o najnowszych trendach w produkcji surowców oraz o innowacjach technologicznych i technicznych w produkcji żywności i żywieniu człowieka,
  • Zna ogólne zasady znakowania żywności w oparciu o prawo żywnościowe,
  • Zna podstawowe zasady dobrych obyczajów w nauce, prawa autorskiego, informacji patentowej, etykiety i sztuki dyplomacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy i produktu,
  W kategorii umiejętności:
  • Wyszukuje, twórczo analizuje i podsumowuje wiedzę z dostępnych źródeł (podręczniki, czasopisma branżowe i naukowe, Internet, itp. – również materiały obcojęzyczne),
  • Analizuje strukturę i funkcje biologicznie aktywnych związków w żywności i żywieniu człowieka,
  • Opracowuje matematycznie i statystycznie wyniki badań własnych i innych autorów,
  • Stosuje oprogramowanie komputerowe do opracowania i prezentacji wyników badań,
  • Planuje, przeprowadza i analizuje wyniki prostych eksperymentów laboratoryjnych z zastosowaniem poznanych na wcześniejszych modułach metod, technik i procedur analitycznych w dziedzinie przetwórstwa żywności i żywienia człowieka,
  • Projektuje zintegrowany system zarządzania oraz przeprowadza audit wewnętrzny systemu zarządzania,
  • Stosuje narzędzia SKJ i SPC do wszechstronnej analizy problemów technologicznych,
  • Analizuje podstawowe problemy produkcyjne, ekonomiczne i społeczne współczesnej polityki żywnościowej z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowia człowieka,
  • Przeprowadza zaawansowaną analizę ekonomiczną działalności firmy, m.in. projektuje strategie konkurencji przedsiębiorstw, ocenia ich pozycje konkurencyjne oraz tworzy scenariusze przyszłości,
  • Dobiera wyposażenie techniczne instalacji i elementy linii procesowych zgodne z trendami i innowacjami w poszczególnych branżach przemysłu spożywczego,
  • Rozwija umiejętność kompleksowego i interaktywnego spojrzenia na zagadnienia jakości żywienia, bezpieczeństwa żywności i żywienia, zdrowia oraz metody biooceny żywności,
  • Proponuje i projektuje nowe rodzaje żywności, suplementów i potraw z wykorzystaniem najnowszych trendów w żywieniu człowieka produkcji surowców, technik i technologii ich przetwórstwa oraz preferencji konsumenckich,
  • Przygotowuje koncepcję nowych produktów z uwzględnieniem trendów rynku, aspektów żywieniowo-zdrowotnych oraz preferencji konsumenckich,
  • Projektuje strategie konkurencji przedsiębiorstw przemysłu spożywczego,
  • Sporządza prace pisemne w postaci sprawozdań, seminariów, projektów i pracy dyplomowej o strukturze typowej dla tego typu utworów,
  • Sporządza krótkie prace pisemne z wykorzystaniem specjalistycznego języka obcego,
  • Wykorzystuje znajomość specjalistycznego języka obcego (najczęściej angielskiego) do przygotowania krótkich wystąpień ustnych,
  • Znajomość języka obcego wykorzystuje do zapoznawania się z wiedzą specjalistyczną dostępną w postaci publikacji, instrukcji, patentów i aktów prawnych oraz tworzenia prac pisemnych i wystąpień ustnych z wykorzystaniem słownictwa typowego dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka,
  W kategorii kompetencji społecznych:
  • Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych,
  • Organizuje pracę lub podział zadań na stanowisku badawczym przy planowaniu i realizacji doświadczeń, projektów, seminariów,
  • Ma świadomość zasad pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania,
  • Aktywnie uczestniczy w dyskusji z zachowaniem otwartości na poglądy innych osób,
  • Ma świadomość konieczności stosowania zasad dobrych obyczajów w nauce, poszanowania praw autorskich oraz twórczej roli własnej osoby w przygotowaniu różnego typu prac własnych,
  • Dostrzega problemy związane z prawidłową organizacją i realizacją pracy (zarówno badawczej jak i w przemyśle),
  • Wykazuje zaangażowanie w przygotowaniu i realizacji audytów,
  • Ma świadomość możliwości wpływania na działalność firmy i jakość produkowanej żywności poprzez potrzeby żywieniowe określonych grup ludności rozwiązania surowcowe, techniczne i technologiczne,
  • Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za poprawę jakości żywienia poprzez odpowiednią wartość odżywczą i prozdrowotną produkowanej żywności oraz zagrożeń wynikających z globalizacji produkcji,
  • Ma świadomość konieczności rzetelnego i właściwego znakowania żywności w zakresie wartości odżywczej i oświadczeń zdrowotnych.
  Studenci mają obowiązek odbycia praktyk w wymiarze 4 tygodni i 6 punktów ECTS, co, przy zachowaniu odpowiednich regulacji dotyczących ogólnego czasu pracy, daje 160 godzin. Celem praktyk jest krytyczna analiza zasobów technicznych zakładu przemysłowego lub laboratorium, linii technologicznej lub stosowanych procedur analitycznych, uwarunkowań ekonomicznych działalności zakładu przemysłowego lub laboratorium, społecznych aspektów produkcji w zakładzie przemysłowym lub laboratorium.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania (wykłady, ćwiczenia, seminaria). Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent posiada kwalifikacje do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego, szczególnie w zakładach przemysłu spożywczego oraz przedsiębiorstwach pracujących na ich potrzeby.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Ergonomia
0,25
ZAL
Wykład
2
Ochrona własności intelektualnej
0,25
ZAL
Wykład
2
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
0,5
ZAL
Wykład
4
II - Podstawowe
Biostatystyka
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
7
7
Informatyka stosowana
0
ZAL-O
Ćwiczenia komputerowe
14
Konkurencyjność firm
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
7
7
Metodologia badań doświadczalnych
0
EGZ
Ćwiczenia
14
Zarządzanie strategiczne
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
7
7
III - Kierunkowe
Alergeny pokarmowe
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
14
14
Bezpieczeństwo zdrowotne żywności
2
Podstawy statystycznej kontroli jakości
2
Przedmiot do wyboru 1
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
7
7
Przedmiot do wyboru 2
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
7
7
Współczesne trendy w żywieniu człowieka i profilaktyce żywieniowej
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
14
14
Wybrane zagadnienia z enzymologii
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
28
14
Zintergrowane systemy zarządzania
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
14
14
SUMA
9,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Etykieta
0,5
ZAL
Wykład
4
Język obcy I
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Przedmiot w ramach modułu humanistyczno-społecznego 2
2
ZAL-O
Wykład
45
III - Kierunkowe
Fizykochemiczne właściwości produktów spożywczych
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
14
14
Polityka wyżywienia ludności
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
14
14
Projektowanie nowych technologii i wyrobów
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia projektowe
Wykład
14
14
Przedmiot kierunkowy do wyboru 3
2
ZAL-O
Ćwiczenia
14
Seminarium kierunkowe
0
ZAL-O
Seminarium
14
Współczesne trendy w technologii żywności
0
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
14
14
Wybrane techniki procesowe
0
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
14
14
Żywność specjalnego przeznaczenia
0
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
14
7
V - Specjalizacyjne
Praktikum dyplomowe 1
0
ZAL-O
Ćwiczenia
14
VI - Praktyka
Praktyka zawodowa
0
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
SUMA
6,5

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
V - Specjalizacyjne
Praca magisterska
20
ZAL-O
Pracownia magisterska
150
Praktikum dyplomowe 2
2
ZAL-O
Ćwiczenia
14
Seminarium dyplomowe
2
ZAL
Seminarium dyplomowe
14
Współczesne metody biooceny żywności
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
14
14
Współczesne trendy w przemysłowej produkcji potraw
3
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
14
14
SUMA
30,0