Analiza sensoryczna

Sensory analysis

2021L

Kod przedmiotu03S1O-ANAS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia ogólna, matematyka, fizyka
Wymagania wstępnepodstawowe wiadopmości z chemii, matematyki i fizyki
Opis ćwiczeń
Opis wykładówstota analizy sensorycznej i terminologia z tego zakresu. Czynniki subiektywne i obiektywne wpływające na jakość wyników w ocenie sensorycznej. Wymagania odnośnie pracowni sensorycznej. Metody badań wrażliwości sensorycznej osób oceniających. Klasyfikacja i charakterystyka metod stosowanych w ocenie sensorycznej produktów.,ĆWICZENIA:Zasada i organizacja pracy w pracowni sensorycznej. Badanie wrażliwości sensorycznej osób oceniających (m.in. test rozpoznawania smaków, test na progi wrażliwości w zakresie wybranych smaków, test rozpoznawania zapachów). Ocena produktów spożywczych przy wykorzystaniu różnych metod analizy sensorycznej (m.in. proste testy opisowe, metody różnicowe, metoda szeregowania, metoda punktowa, metoda profilowania sensorycznego). Interpretacja uzyskanych wyników.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt. analizy sensorycznej jako metody oceny jakości żywności. Omówienie grup czynników warunkujących poprawność uzyskanych wyników w ocenie sensorycznej i wymagań odnośnie pracowni sensorycznej. Nabycie wiedzy i umiejętności wykonania podstawowych testów na badanie wrażliwości sensorycznej osób oceniających, przeprowadzenia oceny produktów różnymi metodami. Rozwijanie umiejętności interpretacji wyników i współpracy w grupie.
Literatura podstawowa1) Nina Baryłko-Pikielna, Irena Matuszewska, Sensoryczne badania żywności, PTTŻ, 2009, s. 131-187 2) Nina Baryłko-Pikielna, Irena Matuszewska, Sensoryczne badania żywności, PTTŻ, 2009, s. 89-109 3) Polska Norma, Analiza Sensoryczna METODOLOGIA Metoda sprawdzania wrażliwości smakowej PN-ISO 3972, PKN, 1998, s. 1-8 4) Polska Norma, Analiza Sensoryczna OGÓLNE WYTYCZNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA PRACOWNI ANALIZY SENSORYCZNEJ PN-ISO 8589, PKN, 1998, s. 1-10
Literatura uzupełniająca1) Gawęcka J., Jędryka T., Analiza sensoryczna - wybrane metody i przykłady zastosowań, 2001r., tom 2) wyd. PKN, Polska Norma Analiza Sensoryczna, tom
Uwagi