Analiza sensoryczna żywności

Food sensory analysis

2023Z

Kod przedmiotu03S1O-ASZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnewiedza z lat poprzednich
Opis ćwiczeńBadanie wrażliwości sensorycznej oceniających.Przygotowanie próbek do oceny sensorycznej. Praktyczne zastosowanie metod oceny sensorycznej do wybranych produków żywnościowych. Dobór metody oceny sensorycznej do rodzaju zadania, przygotowanie karty oceny, przeprowadzenie oceny i interpretacja wyników.
Opis wykładówFizjologiczne podstawy percepcji smaku i zapachu. Tworzenie zespołu oceniającego-dobór szkolenie i monitorowanie.Warunki przeprowadzania ocen sensorycznych oraz zasady przygotowania materiału do badań sensorycznych.Charakterystyka metod stosowanych w ocenie sensorycznej żywności
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat fizjologicznych podstaw percepcji smaku i zapachu, zasad tworzenia zespołu oceniającego do oceny sensorycznej żywności, wymagań stawianych kandydatom do zespołu, metod stosowanych w analizie sensorycznej żywności oraz ich zastosowania. Nabycie umiejętności zaplanowania, przeprowadzenia oceny sensorycznej żywności oraz interpretacji matematycznej uzyskanych wyników. Rozwijanie umiejętności komunikacji i pracy zespołowej.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) N.Baryłko-Pikielna,, "Zarys analizy sensorycznej żywności", WN Warszawa, 1975 2) F.Świderski (red)., "Towaroznawstwo produktów żywnościowych", Wydawnictwo SGGW, 1998, s. 36-75 3) PN-ISO 6658, "Analiza sensoryczna. Metodologia. Wytyczne ogólne", , 1998 4) PN-ISO 3972, "Analiza sensoryczna. Metodologia. Metoda sprawdzania wrażliwości smakowej", , 1998 5) PN-ISO 8586-1, "Analiza sensoryczna. Ogólne wytyczne wyboru, szkolenia i monitorowania oceniających. Cz. I. Wybrani oceniający",, , 1996 6) PN-EN ISO 4120, "Analiza sensoryczna. Metodologia. Metoda trójkątowa", , 2007 7) PN-EN ISO 5495, "Analiza sensoryczna. Metodologia. Metoda parzysta", , 2007 8) PN-ISO 4121, "Analiza sensoryczna. Metodologia. Ocena produktów żywnosciowych przy użyciu metod skalowania.", , 1998 9) PN-ISO 6564, "Analiza sensoryczna. Metodologia. Metody profilowania smakowitości.", , 1999 10) PN-ISO 11036, "Analiza sensoryczna. Metodologia. profilowanie tekstury", , 1999
Uwagi