Biologiczna ocena żywności

Biological estimation of food

2023L

Kod przedmiotu03S1O-BOZ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy żywienia
Wymagania wstępnePodstawy anatomii i fizjologii zwierząt i człowieka
Opis ćwiczeńOcena wartości odżywczej białka metodami chemicznymi (wskaźnik aminokwasu ograniczającego CS, zintegrowany wskaźnik aminokwasów egzogennych EAAI). Ocena jakości żywności za pomocą wskaźnika białkowo-energetycznego NDPcal%. Bilansowanie diet w biologicznych doświadczeniach żywieniowych. Ocena wartości odżywczej białka metodami wzrostowymi - metoda wydajności wzrostowej białka PER. Ocena wartości odżywczej białka metodami bilansowymi. Określanie strawności pozornej białka - AD. Określanie strawności rzeczywistej białka - TD. Określanie stopnia wykorzystania białka w organizmie metodą wykorzystania białka netto - NPU. Określanie bioprzyswajalności białka za pomocą współczynnika wartości biologicznej białka - BV.
Opis wykładówDefinicja wartości odżywczej żywności oraz kierunki badań. Czynniki warunkujące wartość odżywczą żywności. Wymagania ogólne. Pojęcie zwierzęcia doświadczalnego oraz zwierzęcia laboratoryjnego. Zasady prowadzenia doświadczeń biologicznych oraz charakterystyka fizycznych, chemicznych, mikrobiologicznych oraz genetycznych czynników wpływających na ich przebieg. Dobór zwierząt do doświadczenia. Podstawy żywienia zwierząt laboratoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem szczurów. Zasady bilansowania diet w doświadczeniach biologicznych. Charakterystyka chemicznych, biochemicznych, mikrobiologicznych i biologicznych metod oceny wartości odżywczej żywności. Podział metod biologicznej oceny jakości białka. Charakterystyka wzrostowych metod biooceny białka (PER, NPR, RPV). Charakterystyka metod bilansowych oceny wartości odżywczej białka (strawność in vitro, strawność in vivo, strawność pozorna (AD) i rzeczywista (TD) białka, wartość biologiczna białka (BV), wykorzystanie białka netto (NPU).
Cel kształcenia1.Przekazanie wiedzy nt. zasad prowadzenia biologicznych doświadczeń oceny żywności oraz żywienia zwierząt laboratoryjnych. 2. Przekazanie wiedzy dotyczącej podziału i charakterystyki metod stosowanych w ocenie wartości odżywczej żywności oraz o podstawowych metodach biooceny białka. 3. Nabycie umiejętności bilansowania diet w doświadczeniach biologicznych oraz wyboru odpowiedniej metody badawczej.Rozwijanie umiejętności opracowywania sprawozdań. 4.Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Brylińska J., Kwiatkowska J., wyd. Universitat, Kraków, "Zwierzęta laboratoryjne. Metody hodowli i doświadczeń.", 1996r., tom
Uwagi