Chemia ogólna

General chemistry

2021Z

Kod przedmiotu03S1O-CHEMIAOGO
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawowe prawa i pojęcia chemiczne. Układ okresowy pierwiastków. Budowa atomu. Struktury elektronowe pierwiastków. Klasyfikacja, otrzymywanie i aktualne nazewnictwo związków nieorganicznych. Klasyfikacja reakcji chemicznych oraz ich kinetyka. Reakcje chemiczne w zapisie cząsteczkowym i jonowym. Reakcje całkowitego i stopniowego zobojętniania. Reakcje strącania osadów. Obliczenia dotyczące stężeń roztworów: procentowe, molowe, wyrażone w jednostkach ppm., przeliczanie stężeń, mieszanie roztworów tej samej substancji o różnym stężeniu, rozcieńczanie i zatężanie roztworów. Współczesne teorie kwasów i zasad. Dysocjacja elektrolityczna kwasów, zasad i soli. Stała i stopień dysocjacji. Amfoteryczność pierwiastków i ich związków. Iloczyn jonowy wody. Obliczenia z zakresu pH roztworów słabych i mocnych elektrolitów oraz roztworów buforowych. Hydroliza soli. Iloczyn rozpuszczalności. Procesy utleniania i redukcji. Związki kompleksowe ich budowa i zasady nazewnictwa, trwałość. Rodzaje twardości wody. Elementy analizy ilościowej: analiza wagowa, alkacymetria, kompleksometria, redoksymetria, precypitometria.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Typy reakcji chemicznych. Wybrane reakcje chemiczne przebiegające w roztworach wodnych: zobojętniania, strącania,amfoteryczność, hydroliza,utleniania i redukcji. Analiza jakościowa wybranych kationów i anionów, identyfikacja soli. Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu. Pomiar pH roztworów słabych i mocnych elektrolitów. Sporządzanie oraz pomiar mieszanin buforowych. Analiza ilościowa: alkacymetria, kompleksometria, manganometria, argentometria.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Minczewski J., Marczenko Z., "Chemia analityczna", PWN Warszawa, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi