Ekologia i ochrona środowiska

Ecology and environment safety

2021Z

Kod przedmiotu03S1O-EKOOS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeń
Opis wykładówEkologia jako dyscyplina w dziedzinie biologii. Wprowadzenie do metodologii. Holistyczne i transdziedzinowe rozumienie ekologii. Etyka środowiskowa. Hierarchia poziomów organizacji życia. Układy stanowiące przedmiot zainteresowania ekologii (od poziomu osobniczego do biosfery). Naturalne zmiany struktury biocenoz: sukcesja. Dynamika biocenoz. Lokalna bioróżnorodność a stabilność ekosystemu. Autonomia ekosystemu. Antropopresja. Emisja substancji i energii. Wpływ antropopresji na podsystem producentów (multistres, fitotoksyczność), konsumentów I rzędu, pozostałych konsumentów i destruentów. Przejawy antropopresji i jej wpływ na bezpieczeństwo łańcucha produkcji żywności.Rodzaje zanieczyszczeń wód powierzchniowych, powietrza i gleb. Główne akty prawne (krajowe, międzynarodowe) regulujące ochronę środowiska i ochronę przyrody.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Przeprowadzenie doświadczenia modelowego, określenie działania fitotoksycznego WWA na energię kiełkowania i wczesne fazy rozwoju roślin.,ĆWICZENIA:Ocena przyrodnicza, metody oceny środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem obszarów wiejskich regionu Warmii i Mazur. Formy ochrony przyrody (ćwiczenia terenowe). Statystyczne miary w badaniach populacyjnych; piramida wieku-struktura wiekowa. Główne akty prawne (krajowe, międzynarodowe) regulujące ochronę środowiska i ochronę przyrody. Rodzaje gleb. Metody bioremediacji, stosowane techniki (ćwiczenia audytoryjne). Rola eksperymentu, testowanie hipotez, fitotoksyczność.
Cel kształceniaPodtrzymanie podstaw wiedzy z zakresu ekologii z poszerzeniem o główne akty prawne i praktykę ochrony środowiska w Polsce i pozostałych krajach UE. Przedstawienie właściwości poziomów organizacji życia, stanowiących przedmiot zainteresowania ekologii; czynników biotycznych i abiotycznych oddziałujących na osobniki i populacje; etapów poznania naukowego, znaczenia eksperymentu i obserwacji w badaniach biologicznych oraz właściwej interpretacji otrzymanych wyników. Budowanie świadomości ekologicznej u przyszłych absolwentów w taki sposób, aby w pracy zawodowej byli zmotywowani do rozwiązywania problemów ze szczególną dbałością o środowisko naturalne, m.in.poprzez: świadomość zagrożeń cywilizacyjnych, znajomość skutków antropopresji w środowisku, roli człowieka w procesie przekształcania środowiska przyrodniczego.
Literatura podstawowa1) Weiner J., Życie i ewolucja biosfery., PWN Warszawa, 2005, s. 1-607 2) Solomon E.P., Berg L.R., Martin D.W., Biologia. Część 8. Interakcje w procesach życiowych., Multico Oficyna Wydawnicza, 2011, s. 1004-1106 3) Richling A., Solon J., Ekologia krajobrazu., PWN, 1994, s. 1-225 4) Mackenzie A., Ball A., Virdee S. E., Ekologia. Krótkie wykłady., PWN, 2000, s. 1-380
Literatura uzupełniająca1) Minister Środowiska., wyd. Kancelaria Sejmu, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska. Dz.U. Nr 62, 2001r., tom , poz. 627s.
UwagiZajęcia realizowane w grupach do 24 osób.