Profilaktyka żywieniowa

2023Z

Kod przedmiotu03S1O-PROZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy żywienia człowieka
Wymagania wstępnewiedza i umiejętności zdobyte podczas pierwszych lat studiów
Opis ćwiczeńZapoznanie z rolą profilaktyki i edukacji żywieniowej w profilaktyce przewlekłych chorób niezakaźnych. Poszerzenie wiedzy na temat zaleceń profilaktyki żywieniowej jako o skutecznego instrumentu racjonalizacji żywienia i promocji żywności prozdrowotnej. Zapoznanie z fazami działań profilaktycznych w kształtowaniu zdrowego modelu spożycia żywności. Nabycie podstawowej wiedzy o metodach edukacji żywieniowej.
Opis wykładówProfilaktyka żywieniowa w Polsce i na świecie. Zarys metodyki edukacji i profilaktyki żywieniowej - wprowadzenie. Metody i formy przekazu wiedzy żywieniowej.
Cel kształcenia1. Zapoznanie z rolą profilaktyki i edukacji żywieniowej w profilaktyce przewlekłych chorób niezakaźnych; 2. Poszerzenie wiedzy na temat zaleceń profilaktyki żywieniowej jako o skutecznego instrumentu racjonalizacji żywienia i promocji żywności prozdrowotnej; 3. Zapoznanie z fazami działań profilaktycznych w kształtowaniu zdrowego modelu spożycia żywności; 4. Nabycie podstawowej wiedzy o metodach edukacji żywieniowej.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Jeżewska-Zychowicz M., wyd. SGGW, Warszawa, "Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania",, 2004r., tom 2) Wysocki M.J., Sakowska I., Car J.,, wyd. Przegl. Epidemiol., 59:, "Miary obciążeń zdrowotno-społecznych – nowe mierniki sytuacji zdrowotnej ludności.", 2005r., tom , 125-134s. 3) Rolfes R., Pinna K., Whitney E., wyd. Wadsworth, "Normal and clinical nutrition", 2012r., tom 4) Zatoński W.,, wyd. Hen, "Closing the health gap in European Union", 2008r., tom
Uwagi