Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Safety and hygiene at work

2021Z

Kod przedmiotu1700SXO-MK-BHP
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneUmiejętność udzielania pierwszej pomocy
Opis ćwiczeń
Opis wykładówegulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązujące ustawy, rozporządzenia (Konstytucja RP, Kodeks Pracy, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń dla życia i zdrowia na poszczególnych dyscyplinach (czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe). Analiza okoliczności i przyczyn wypadków studentów: omówienie przyczyn wypadków. Ogólne zasady postępowania w razie wypadku podczas nauki i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru). Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku — apteczka pierwszej pomocy. Posługiwanie się różnymi typami gaśnic. Zapobiegania zaczadzeniom.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przekazanie podstawowych wiadomości na temat ogólnych zasad postępowania w razie wypadku podczas nauki i w sytuacjach zagrożeń, okoliczności i przyczyn studentów, zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, jak również wskazanie potencjalnych zagrożeń, z jakimi mogą zetknąć się studenci.
Literatura podstawowa1) MNiSW, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, MNiSW, , Warszawa, 2018 2) MNiSW, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia, MNiSW, 2018, Warszawa, 2018 3) Danuta Koradecka, D. Koradecka, Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, CIOP, 2010
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak