Przedmiot kierunkowy do wyboru 1

2022Z

Kod przedmiotu03S2-PKW1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Piotrowski J. (red), Pomiary. Czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizycznych i składu chemicznego , WNT Warszawa, 2009 2) Piotrowski J., Kostyrko K., Wzorcowanie aparatury pomiarowej, PWN Warszawa, 2000 3) Zalewski R. I., Zarządzanie jakością w zakładach, Wyd., 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi