Polityka wyżywienia ludności

Population feeding policy

2022Z

Kod przedmiotu03S2-POLIWYZLU
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPolityka wyżywienia, problem wyżywienia ludności świata – doświadczenia wybranych państw i regionów, dyskusja. Bezpieczeństwo żywnościowe w skali świata, kraju i gospodarstwa domowego, dyskusja, analiza przypadków, na podstawie danych FAO, systemu RASFF i in.). Globalne i regionalne trendy w konsumpcji żywności. Problemy współczesnej gospodarki żywnościowej i perspektywy wyżywienia ludności świata, dyskusja.
Opis wykładówDefinicja polityki rolnej, żywnościowej i zdrowotnej. Cele strategiczne i operatywne polityki żywnościowej. Charakterystyka sektora rolno-spożywczego. Polityka żywnościowa w UE, założenia WPR, FAO. Polityka żywnościowa a zalecenia żywieniowe i środowisko. Samowystarczalność żywnościowa, bezpieczeństwo żywnościowe. Działania organizacji pozarządowych w zakresie polityki wyżywienia. Interwencja państwa i instytucji niepublicznych na rzecz poprawy poziomu wyżywienia. Determinanty sposobu odżywiania się człowieka i spożycia żywności. Światowa produkcja żywności Żywieniowe aspekty podaży żywności w skali świata.
Cel kształceniaPrzekazanie podstawowej wiedzy nt. głównych zadań i wyzwań polityki wyżywienia oraz przykładowych programów realizowanych na świecie.Przekazanie informacji nt. demografii świata, produkcji i użytkowania żywności jako podstawy do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i kreowania polityki wyżywienia. Analiza priorytetów w polityce bezpiecznego wyżywienia ludności w skali świata, kraju i gospodarstwa domowego.Rozwijanie umiejętności i postaw służących samokształceniu.
Literatura podstawowa1) Kowalczyk S, 1) Kowalczyk S. , Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji, , SGH, 2009 2) Winiarski B, Polityka gospodarcza, PWN, 2008 3) czasopisma naukowe, Artykuły, Publikacje polskie o tematyce marnowania żywności i bezpieczeństwa żywnościowego , różne, 2008-2018 4) Publikacje, Informacje zamieszczone na stronach internetowych organizacji międzynarodowych działających w obszarze produkcji żywności i żywienia, źródła internetowe, różne, 2018-2020 5) Rudy, Polityka wyżywienia ludności, , WUR, 2016 6) Adamowicz , Wspólna Polityka Rolna UE, SGGW, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi