Wybrane zagadnienia z enzymologii

Selected problems in enzymology

2021L

Kod przedmiotu03S2-WYBZAZE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówudowa, klasyfikacja i mechanizm działania enzymów. Kinetyka reakcji enzymatycznych. WIązania uczestniczące w tworzeniu kompleksu enzym:substrat. Modyfikacje enzymów. Metody oczyszczania i izolowania enzymów z materiału biologicznego. Zastosowanie enzymów w przemyśle spożywczym. Zagadnienia niewodnej enzymologii.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Izolowanie i oznaczanie wybranych właściwości enzymów na przykładzie katalazy z bulw ziemniaka. Wykorzystanie narzędzi bioinformatycznych do analizy danych na temat enzymów, rodzajów katalizowanych reakcji, udziału w szlakach metabolicznych. Oznaczanie aktywności enzymów metodą formolową. Elektroforeza SDS PAGE jako narzędzie do identyfikacji związków wysokocząsteczkowych, w tym enzymów.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bańkowski E. , "Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych." , t. i nowsze, Urban&Partners, Wrocław, 2004, s. - 2) Hanes B. D., Hooper N. M., Houghton J. D, "Biochemia. Krótkie wykłady.", t. i nowsze, PWN Warszawa, 1999, s. - 3) Bednarski W., Reps A. (red),, „Biotechnologia żywności" , t. i nowsze, WNT Warszawa, 2001, s. - 4) Witwicki J., Ardelt A., „Elementy enzymologii” , t. i nowsze, PWN Warszawa, 1994, s. - 5) Czasopismo, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość"., t. i nowsze, UR Kraków, -, s. -
Literatura uzupełniająca
UwagiLiczebność asystento-grupy nie powinna przekraczać 12 osób.