Żywność specjalnego przeznaczenia

Food for special use

2022Z

Kod przedmiotu03S2-ZSP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceWybrane zagadnienia z enzymologii i przedmioty kierunkowe związane z przetwórstwem żywności i prawem żywnościowym.
Wymagania wstępneZnajomość zagadnień objętych programem przedmiotów wprowadzających.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówywność specjalnego przeznaczenia - kategoryzacja żywności i aspekty prawne. Narzędzia bioinformatyczne (strony internetowe, metabazy, bazy związków bioaktywnych oraz programy komputerowe) i kierunki ich wykorzystania do projektowania żywności specjalnego przeznaczenia. Kuchnia molekularna i możliwości wykorzystania nowoczesnych metod/techniki w niej stosowanych do produkcji żywności specjalnego przeznaczenia. Modyfikacje głównych składników żywności wykorzystywanych do otrzymywania biozwiązków i innych składników żywności specjalnego przeznaczenia. Wybrane fitozwiązki jako aktywne składniki żywności specjalnego przeznaczenia. Oddziaływanie biologiczne aktywnych związków na organizm człowieka. Wybrane metody/techniki biooceny i oznaczania zawartości składników znajdujących się w żywności specjalnego przeznaczenia.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Narzędzia bioinformatyczne wykorzystywane do oceny potencjału biozwiązków i możliwości ich wykorzystania do projektowania żywności specjalnego przeznaczenia. Żywność specjalnego przeznaczenia a żywność tradycyjna i nowoczesne technologie stosowane do produkcji specjalnej kategorii żywności. Projektowanie produktów żywnościowych specjalnego przeznaczenia.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat żywności specjalnego przeznaczenia stanowiącej szczególną kategorię żywności, w tym aspektów prawnych i jakościowych dotyczących takiej żywności. Rozwijanie umiejętności wykorzystania różnych narzędzi internetowych, komputerowych, w tym bioinformatycznych do uzyskiwania informacji nt. związków bioaktywnych i możliwości ich wykorzystania do projektowania specjalnej kategorii żywności.
Literatura podstawowa1) Minkiewicz P., Iwaniak A., Darewicz M., "BIOPEP-UWM database of bioactive peptides: Current opportunities", https://doi.org/10.3390/ijms20235978, t. 20, International Journal of Molecular Sciences, 2019, s. 1-23 2) Minkiewicz P., Iwaniak A., Darewicz M., "Using internet databases for food science organic chemistry students to discover chemical compound information", https://doi.org/10.1021/ed5006739, t. 92, Journal of Chemical Education, 2015, s. 874-876 3) Mogut D., Szerszunowicz I., "Kazeina mleka wybranych zwierząt hodowlanych jako prekursor "funkcjonalnych" peptydów - analiza bioinformatyczna", https:// www.ptfarm.pl/wydawnictwa/czasopisma/bromatologia-i-chemia-toksykologiczna/117/-/27809, t. 51, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 2018, s. 250-258 4) Szerszunowicz I., Mogut D., "Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego a multiaktywność biologiczna inuliny". Publikacja zapisana w formacie pdf, udostępniona na zajęciach, t. 45, Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2018, s. 5-20
Literatura uzupełniająca1) Wybór studentów, Czasopisma naukowe i branżowe oraz źródła internetowe niezbędne do opracowania projektów zespołowych., tom
UwagiĆwiczenia będą realizowane w 12-osobowych grupach studenckich i rozpoczną się po zakończonym cyklu wykładów. Jednym z warunków zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo w wykładach i uwzględnienie treści wykładowych w przygotowywanych projektach przez studentów. Ocena końcowa z przedmiotu stanowi 75%, 15% i 10% ocen średnich kolejno z wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych.