Alergeny pokarmowe

Food allergens

2019L

Kod przedmiotu1703S2-ALPOK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające biochemia, ogólna technologia żywności, moduły specjalnościowe
Wymagania wstępne znajomość działania układu pokarmowego człowieka
Opis ćwiczeńOznaczanie wybranych alergenów w próbkach żywności. Produkcji pieczywa bezglutenowego. Charakterystyka wybranych alergenów pokarmowych - wykorzystanie baz internetowych i informacji naukowych do analizy wybranych białek alergennych.
Opis wykładówPodstawowe pojęcia związane z budową antygenów i pracą układu immunologicznego. Typy reakcji nadwrażliwości pokarmowej. Charakterystyka głównych alergenów w żywności. cechy białek alergennych. Metody inaktywacji / usuwania alergenów z żywności. Podstawowe techniki detekcji alergenów i przeciwciał - techniki ELISA. Znakowanie żywności zawierającej alergeny. celiakia - białka glutenowe jako głównyczynnik rozwoju nietolerancji i alergii pokarmowej.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy nt.: rozpoznawania białek i haptenów w żywności przez układ immunologiczny oraz typów reakcji niepożądanych na pokarm; cech typowych dla białek alergennych, zasad znakowania żywności zawierającej najczęstsze alergeny; metod detekcji alergenów i technologicznych możliwości inaktywacji/usuwania alergenów z żywności. Rozwijanie postaw służących samokształceniu. Rozwijanie świadomości odpowiedzialności za produkcję żywności hypoalergicznej i jej odpowiednie znakowanie.
Literatura podstawowa1) J. Dziuba, Ł. Fornal (red), Biologicznie aktywne peptydy i białka żywności, wyd. WNT Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagizajęcia realizowane w grupach do 24 osób