Biostatystyka

Biostatistics

2019L

Kod przedmiotu1703S2-BIO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceStatystyka, matematyka
Wymagania wstępne umiejętność obsługi komputera, podstawowa znajomość arkusza kalkulacyjnego
Opis ćwiczeńObliczanie parametrów rozkładu z użyciem arkusza kalkulacyjnego, testowanie hipotez, porównywanie rozkładów, testy t-Studenta i U Manna-Whitneya, badanie współzależności cech przy pomocy współczynnika korelacji, korelacji rangowej, testu chi-kwadrat
Opis wykładówParametry rozkładu cechy, koncentracja cechy, estymacja przedziałowa, wyznaczanie wielkości próby, testowanie hipotez parametrycznych, badanie współzależności cech, regresja wieloraka
Cel kształceniaZdobycie umiejętności korzystania z podstawowych metod statystyki. Zapoznanie studentów z narzędziami informatycznymi i ich zastosowaniem do analizy danych.
Literatura podstawowa1) J. Jóźwiak, J. Podgórski, Statystyka od podstaw, PWN, 2001 2) Małgorzata Rabiej, Statystyka z programem Statistica, Helion, 2012
Literatura uzupełniająca1) wyd. StatSoft, Internetowy podręcznik statystyki, tom
Uwagi