Współczesne trendy w żywieniu człowieka i profilaktyce żywieniowej

Trends in human feeding and nutritional profilactics

2019L

Kod przedmiotu1703S2-WTWZCIPZ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającepodstawy żywienia człowieka
Wymagania wstępnewiedza z poprzedzających semestrów
Opis ćwiczeńŻywieniowcy a producenci żywności wobec zaleceń prawidłowego żywienia w kontekście zdrowia publicznego. Czy żywność nowej generacji jest rzeczywiście „kluczem” do zdrowia - możliwości i ograniczenia nowych technologii w produkcji żywności i ich wykorzystanie w zapobieganiu i leczeniu dietetycznym chorób metabolicznych. Zapoznanie się z możliwościami nutrigenomiki w ocenie ryzyka chorób dietozależnych. Składniki żywności w modulacji ekspresji genów w prewencji i leczeniu chorób cywilizacyjnych Zapoznanie z metodami pozwalającymi na przeprowadzenie rozpoznania- wywiadu-ocena psychologiczna behawioralnych uwarunkowań zachowań żywieniowych. Zapoznanie z metodami określania poziomu aktywności fizycznej na poziomie osoby indywidualnej i populacji.
Opis wykładów1. Żywność żywienie a zdrowie 2. Personalizowane żywienie: realistyczna perspektywa ? 3. Programowanie metaboliczne – kiedy zaczyna się zdrowie? 4. Uwarunkowania behawioralne zachowań żywieniowych 5. Aktywność fizyczna a zdrowie 6. Diety alternatywne – możliwości i kontrowersje 7. Suplementacja diety i wzbogacanie żywności jako instrument optymalizacji sposobu żywienia człowieka – ograniczenia i możliwości 8. Profilaktyka żywieniowa dziś i w odniesieniu do przewidywanych trendów występowania przewlekłych chorób niezakaźnych.
Cel kształcenia1. Przekazanie wiedzy nt. przyszłościowych kierunków w zapobieganiu i leczeniu dietetycznym przewlekłych chorób niezakaźnych oraz przedstawienie najnowszych żywieniowych badań interwencyjnych 2. Zapoznanie z czynnikami psychologicznymi warunkującymi sposób żywienia 3. Przedstawienie współzależności pomiędzy aktywnością fizyczną a stanem zdrowia, jako czynnikiem prewencyjnym w przewlekłych chorobach niezakaźnych 4. Zapoznanie z metodami określania aktywności fizycznej na poziomie indywidualnym.
Literatura podstawowa1) Gronowska Senger A.,, "Zarys oceny żywienia", SGGW, Warszawa, 2009, s. 1-169 2) J.arosz M., Bułhak-Jachymczyk B. ,, Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych",, PZWL,Warszawa, 2008 3) Gawęcki J., Roszkowski W., "Żywienie a zdrowie publiczne", PWN, Warszawa, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi