Wybrane zagadnienia z enzymologii

Selected problems in enzymology

2019L

Kod przedmiotu1703S2-WYBZAZE
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającechemia organiczna i nieorganiczna, biochemia
Wymagania wstępneZnajomość podstwowej nomenklatury związków chemicznych oraz reakcji chemicznych, znajomość podstawowych obliczeń związanych z wyliczaniem stężeń roztworów oraz wydajności reakcji. Znajomość obsługi komputera.
Opis ćwiczeńIzolowanie i oznaczanie wybranych właściwości enzymów na przykładzie katalazy z bulw ziemniaka. Wykorzystanie narzędzi bioinformatycznych do analizy danych na temat enzymów, rodzajów katalizowanych reakcji, udziału w szlakach metabolicznych. Oznaczanie aktywności enzymów metodą formolową. Elektroforeza SDS PAGE jako narzędzie do identyfikacji związków wysokocząsteczkowych, w tym enzymów.
Opis wykładówBudowa, klasyfikacja i mechanizm działania enzymów. Kinetyka reakcji enzymatycznych. WIązania uczestniczące w tworzeniu kompleksu enzym:substrat. Modyfikacje enzymów. Metody oczyszczania i izolowania enzymów z materiału biologicznego. Zastosowanie enzymów w przemyśle spożywczym. Zagadnienia niewodnej enzymologii.
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy na temat: 1. klasyfikacji, struktury i funkcji enzymów; 2. mechanizmu ich działania; 3. metodami oczyszczania i izolowania; 4. rodzajami modyfikacji; 5. zastosowaniem w przemyśle spożywczym oraz 6. aspektami niewodnej enzymologii. Wykształcenie umiejętności problemowego i krytycznego samokształcenia poprzez posługiwanie się aparaturą chemiczną oraz programami komputerowymi przeznaczonymi do analizy danych dotyczących enzymów.
Literatura podstawowa1) Bańkowski E. , "Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych." , t. i nowsze, Urban&Partners, Wrocław, 2004, s. - 2) Hanes B. D., Hooper N. M., Houghton J. D, "Biochemia. Krótkie wykłady.", t. i nowsze, PWN Warszawa, 1999, s. - 3) Bednarski W., Reps A. (red),, „Biotechnologia żywności" , t. i nowsze, WNT Warszawa, 2001, s. - 4) Witwicki J., Ardelt A., „Elementy enzymologii” , t. i nowsze, PWN Warszawa, 1994, s. - 5) Czasopismo, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość"., t. i nowsze, UR Kraków, -, s. -
Literatura uzupełniająca1) Czasopisma, Artykuły z czasopism polsko- i anglojęzycznych dotyczące treści prezentowanych na wykładach i ćwiczeniach. Bazy danych i programy komputerowe do pozyskiwania informacji nt. enzymów oraz szlaków metabolicznych., Rózne,
UwagiLiczebność asystento-grupy nie powinna przekraczać 12 osób.