Metodologia badań doświadczalnych

Methodology of experimental research

2021L

Kod przedmiotu03S2-METOBADDO
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Czym jest nauka? Poznanie naukowe i kanony nauki. Istota, cele oraz rodzaje poznania naukowego. Rzetelność w badaniach naukowych. 2. Najważniejszy jest pomysł. Formułowanie problemu badawczego. Etapy badań naukowych. Postawienie hipotez. Dobór metod, technik i narzędzi badawczych. 3. Opracowanie procedury badawczej. Przeprowadzenie badań. Uporządkowanie wyników badań, ich kontrola i analiza. Najczęstsze błędy metodologiczne 4. Wprowadzenie do badań ankietowych. Etapy badania ankietowego i analiza otrzymanych wyników. 5. Statystyka jako metoda poznawcza. Zmienne i ich pomiary. Rozkłady i miary statystyczne. Oceny statystyczne. Współzależności między zmiennymi. Analiza liczebności. 6. Pisemne i graficzne przedstawienie wyników badań. 7. Wnioskowanie na podstawie badań eksperymentalnych i obliczeń statystycznych. ,ĆWICZENIA:1. Formułowanie problemu badawczego i tematu badań. Dobór metod, technik i narzędzi badawczych. Przygotowanie planu doświadczenia. 2. Badania ankietowe. Przygotowanie ankiety jako narzędzia badawczego. 3. Statystyczne opracowanie wyników badań. Wykonanie analizy statystycznej na podstawie przykładowych wyników badań doświadczalnych oraz ankietowych. 4. Graficzne i tabelaryczne przedstawienie wyników badań. 5. Opisywanie wyników badań oraz formułowanie wniosków w pracach naukowych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Greń J., Statystyka Matematyczna ,, , PWN, 1987 2) John R. Taylor, "Wstęp do analizy błędu pomiarowego", , PWN, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi-