Praktikum dyplomowe 1

Diploma practicum1

2022Z

Kod przedmiotu03S2-PRDYP1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Komitet Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk, Dobre obyczaje w nauce , http://www.ken.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/down.pdf, wyd.3 2) S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, AE we Wrocławiu, 2006 3) WNoŻ, Praca dyplomowa, http://www.uwm.edu.pl/wnz/student/praca-dyplomowa, aktualne
Literatura uzupełniająca
Uwagi