Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Safety and hygiene at work

2021L

Kod przedmiotu1700SX-MK-BHP
Punkty ECTS 0,5
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Danuta Koradecka, Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. T. 1 T. 2, t. 1, 2 , CIOP Warszawa, 1997 2) Sejm, Ustaw z dnia 27 lipca 2005 roku z późniejszymi zmianami, Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U., 2005 3) MNiSW, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lipca 2007 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach, Dz.U., 2007 4) MNISW, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. poz. 2090)., Dz.U., 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi