Weterynaria - studia jednolite magisterskie stacjonarne

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Czas trwania

Uzyskiwany dyplom

5,5-letnie (11 semestrów)

Lekarz Weterynarii kierunek Weterynaria

Oferta rekrutacyjna

  Warunki przyjęcia na studia: Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest posiadanie świadectwa dojrzałości. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje: 1) dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” - konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z trzech przedmiotów, występujących na świadectwie dojrzałości: biologia, język obcy, i do wyboru jako trzeci chemia lub fizyka (lub fizyka z astronomią) lub matematyka, 2) dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” - konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z trzech przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego, występujących na świadectwie dojrzałości: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka, język obcy nowożytny.
  Wymagania programowe: Standardy kształcenia zostały określone rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza weterynarii (Dz.U. 2019, poz. 1364).
  1. Jednolite studia magisterskie na kierunku studiów weterynaria trwają nie krócej niż 11 semestrów.
  Liczba godzin zajęć i praktyk nie powinna być mniejsza niż 5200. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna być mniejsza niż 360.
  2. Kształcenie na kierunku studiów weterynaria jest realizowane w postaci zajęć lub grup zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza weterynarii w ramach grup zajęć A–E:
  A. zajęcia w zakresie nauk podstawowych (fizyka, chemia, biochemia, biologia świata zwierząt i roślin, mikrobiologia, anatomia z histologią i embriologią, fizjologia, genetyka, farmakologia, farmacja, toksykologia, immunologia, epidemiologia, matematyka stosowana nauk biologicznych, etyka zawodowa);
  B. zajęcia w zakresie kierunkowym:
  1) nauki kliniczne (położnictwo, patologia z anatomią patologiczną, parazytologia, chirurgia ogólna z anestezjologią, diagnostyka laboratoryjna i kliniczna, zajęcia kliniczne dotyczące chorób wewnętrznych, zakaźnych, chirurgii i rozrodu zwierząt domowych, chorób drobiu i innych zwierząt, profilaktyka, radiologia, rozród i zaburzenia rozrodu, organizacja i funkcjonowanie Inspekcji Weterynaryjnej, zdrowie publiczne, prawodawstwo weterynaryjne, medycyna sądowa, postępowanie terapeutyczne, propedeutyka),
  2) produkcja zwierzęca (technologie w produkcji zwierzęcej, żywienie zwierząt, agronomia, ekonomika rolnictwa, chów i hodowla zwierząt, higiena weterynaryjna, etologia i ochrona zwierząt),
  3) higiena żywności (inspekcja i kontrola pasz oraz środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, higiena i technologia żywności, kształcenie praktyczne, w tym w rzeźniach i zakładach przetwórczych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego);
  C. zajęcia uzupełniające (w szczególności języki obce i informatyka);
  D. staże kliniczne;
  E. praktyki zawodowe.
  Kształcenie teoretyczne i praktyczne w poszczególnych grupach zajęć jest rozłożone, zrównoważone i skoordynowane w taki sposób, że nabyte wiadomości i umiejętności pozwalają lekarzowi weterynarii na realizację wszystkich powierzonych mu zadań.

  Kwalifikacje absolwenta:
  1.1. W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:
  1) zasady i mechanizmy leżące u podstaw zdrowia zwierząt, a także powstawania chorób i ich terapii – od poziomu komórki przez narząd, zwierzę do całej populacji zwierząt;
  2) rozwój, budowę, funkcjonowanie, zachowania i mechanizmy fizjologiczne zwierząt w warunkach prawidłowych i mechanizmy zaburzeń w warunkach patologicznych;
  3) etiologię, patogenezę i objawy kliniczne chorób występujących u poszczególnych gatunków zwierząt oraz zasady postępowania terapeutycznego;
  4) sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla stanów chorobowych występujących u zwierząt;
  5) sposoby wykorzystania weterynaryjnych produktów leczniczych w celu profilaktyki i leczenia zwierząt, a także w celu zagwarantowania bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego i ochrony środowiska;
  6) biologię czynników zakaźnych powodujących choroby przenoszone między zwierzętami oraz antropozoonozy, z uwzględnieniem mechanizmów przenoszenia choroby oraz mechanizmów obronnych makroorganizmu;
  7) zasady przeprowadzania badania klinicznego zgodnie z planem badania klinicznego, analizy objawów klinicznych i zmian anatomopatologicznych;
  8) zasady chowu i hodowli zwierząt, z uwzględnieniem zasad żywienia zwierząt, zasad zachowania ich dobrostanu oraz zasad ekonomiki produkcji;
  9) zasady zagospodarowywania i utylizacji produktów ubocznych i odpadów związanych z produkcją zwierzęcą;
  10) zasady badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;
  11) zasady ochrony zdrowia konsumenta;
  12) zasady właściwego nadzoru nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
  13) normy, zasady i uwarunkowania technologii produkcji zwierzęcej i utrzymania higieny procesu technologicznego;
  14) normy prawne związane z działalnością lekarzy weterynarii;
  15) podstawowe metody informatyczne i biostatystyczne wykorzystywane w medycynie weterynaryjnej.
  1.2. W zakresie umiejętności absolwent potrafi:
  1) przeprowadzić badanie kliniczne zwierzęcia zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej;
  2) analizować i interpretować objawy kliniczne, zmiany anatomopatologiczne oraz wyniki badań laboratoryjnych i dodatkowych, formułować rozpoznanie stanu chorobowego, z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej, oraz podejmować czynności terapeutyczne lub profilaktyczne;
  3) zaplanować postępowanie diagnostyczne;
  4) monitorować stan zdrowia stada, a także podejmować działania w przypadku stwierdzenia choroby podlegającej obowiązkowi zwalczania lub rejestracji;
  5) przeprowadzić badanie przed- i poubojowe zwierząt rzeźnych oraz badanie mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;
  6) wykonać czynności, które są związane z nadzorem weterynaryjnym, w tym nad obrotem zwierzętami, oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego;
  7) wydać opinię i orzeczenie lekarsko-weterynaryjne;
  8) posługiwać się lekarską nomenklaturą łacińską w stopniu niezbędnym do rozumienia i opisywania czynności lekarskich, stanu zdrowia zwierząt, chorób oraz stanów i zmian patologicznych;
  9) korzystać z systemów informatycznych stosowanych do obsługi zakładu leczniczego dla zwierząt, stada oraz do analizy sytuacji epizootycznej;
  10) przeprowadzać podstawowe analizy statystyczne i posługiwać się odpowiednimi metodami przedstawiania wyników;
  11) posługiwać się słownictwem i strukturami gramatycznymi języka obcego będącego językiem komunikacji międzynarodowej w zakresie tworzenia i rozumienia wypowiedzi pisemnych i ustnych zarówno ogólnych, jak i specjalistycznych z zakresu weterynarii;
  12) utrzymać sprawność fizyczną wymaganą do pracy z niektórymi gatunkami zwierząt.
  1.3. W zakresie kompetencji społecznych absolwent jest gotów do:
  1) wykazywania odpowiedzialności za podejmowane decyzje wobec ludzi, zwierząt i środowiska przyrodniczego;
  2) prezentowania postawy zgodnej z zasadami etycznymi i podejmowania działań w oparciu o kodeks etyki w praktyce zawodowej oraz do wykazywania tolerancji dla postaw i zachowań wynikających z odmiennych uwarunkowań społecznych i kulturowych;
  3) udziału w rozwiązywaniu konfliktów, a także wykazywania się elastycznością w reakcjach na zmiany społeczne;
  4) korzystania z obiektywnych źródeł informacji;
  5) formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji;
  6) formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej;
  7) rzetelnej samooceny, formułowania konstruktywnej krytyki w zakresie praktyki weterynaryjnej, przyjmowania krytyki prezentowanych przez siebie rozwiązań, ustosunkowywania się do niej w sposób jasny i rzeczowy, także przy użyciu argumentów odwołujących się do dostępnego dorobku naukowego w dyscyplinie;
  8) pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności;
  9) komunikowania się ze współpracownikami i dzielenia się wiedzą;
  10) działania w warunkach niepewności i stresu;
  11) współpracy z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia publicznego;
  12) angażowania się w działalność organizacji zawodowych i samorządowych.

  Absolwent znajduje zatrudnienie w klinikach i lecznicach weterynaryjnych, szeroko rozumianym przemyśle farmaceutycznym, sektorze badań naukowych, w tym także medycyny człowieka, zakładach inspekcji weterynaryjnej, laboratoriach diagnostycznych, weterynaryjnych i medycznych, ośrodkach chowu i hodowli zwierząt oraz przemyśle spożywczym.

  Do uzyskania kwalifikacji wymagane są wszystkie wymienione poniżej efekty uczenia się:
  A. ZAJĘCIA W ZAKRESIE NAUK PODSTAWOWYCH
  W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:
  A.W1. strukturę organizmu zwierzęcego: komórek, tkanek, narządów i układów;
  A.W2. budowę, czynność i mechanizmy regulacji narządów i układów organizmu zwierzęcego (oddechowego, pokarmowego, krążenia, wydalniczego, nerwowego, rozrodczego, hormonalnego, immunologicznego i powłok skórnych) oraz ich integracji na poziomie organizmu;
  A.W3. rozwój narządów i całego organizmu zwierzęcego w relacji do organizmu dojrzałego;
  A.W4. procesy metaboliczne na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym i ustrojowym; A.W5. zasady działania gospodarki wodno-elektrolitowej, równowagi kwasowo-zasadowej organizmu zwierzęcego oraz mechanizm działania homeostazy ustrojowej;
  A.W6. podstawowe reakcje związków organicznych i nieorganicznych w roztworach wodnych;
  A.W7. prawa fizyczne opisujące przepływ cieczy oraz czynniki wpływające na opór naczyniowy przepływu krwi;
  A.W8. fizykochemiczne i molekularne podstawy działania narządów zmysłów;
  A.W9. mechanizm regulacji neurohormonalnej, reprodukcji, starzenia się i śmierci;
  A.W10. zasady i mechanizmy leżące u podstaw zdrowia zwierząt, powstawania chorób i ich terapii – od poziomu komórki, przez narząd, zwierzę, stado zwierząt do całej populacji zwierząt;
  A.W11. związek pomiędzy czynnikami zaburzającymi stan równowagi procesów biologicznych organizmu zwierzęcego a zmianami fizjologicznymi i patofizjologicznymi;
  A.W12. zmiany patofizjologiczne komórek, tkanek, narządów i układów zwierząt oraz mechanizmy biologiczne, w tym immunologiczne, a także możliwości terapeutyczne umożliwiające powrót do zdrowia;
  A.W13. biologię czynników zakaźnych wywołujących choroby przenoszone między zwierzętami oraz antropozoonozy, z uwzględnieniem mechanizmów przenoszenia choroby oraz mechanizmów obronnych organizmu;
  A.W14. zasady i procesy dziedziczenia oraz zaburzenia genetyczne i podstawy inżynierii genetycznej; A.W15. podstawy diagnostyki mikrobiologicznej;
  A.W16. mechanizmy działania, losy w ustroju, działania niepożądane oraz wzajemne interakcje grup weterynaryjnych produktów leczniczych stosowanych u docelowych gatunków zwierząt;
  A.W17. zastosowanie chemioterapii przeciwbakteryjnej i przeciwpasożytniczej;
  A.W18. mechanizmy nabywania lekooporności, w tym oporności wielolekowej przez drobnoustroje oraz komórki nowotworowe;
  A.W19. procedury i elementy niezbędne do wystawienia recepty na weterynaryjne produkty lecznicze; A.W20. polską i łacińską nomenklaturę medyczną;
  A.W21. rodzaje zatruć występujących u zwierząt oraz zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w zatruciach;
  A.W22. kodeks etyki lekarza weterynarii;
  A.W23. pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej.
  W zakresie umiejętności absolwent potrafi:
  A.U1. wykorzystywać znajomość praw fizyki do wyjaśnienia wpływu czynników zewnętrznych (temperatury, ciśnienia, pola elektromagnetycznego, promieniowania jonizującego) na organizm zwierzęcy;
  A.U2. posługiwać się podstawowymi technikami laboratoryjnymi, takimi jak: analiza jakościowa, miareczkowanie, kolorymetria, pehametria, chromatografia oraz elektroforeza białek i kwasów nukleinowych;
  A.U3. obliczyć stężenie molowe i procentowe substancji i związków w roztworach izoosmotycznych; A.U4. opisać zmiany funkcjonowania organizmu w sytuacji zaburzeń homeostazy;
  A.U5. przewidywać kierunek procesów biochemicznych w zależności od stanu energetycznego komórek;
  A.U6. wyjaśniać anatomiczne podstawy badania przedmiotowego, z uwzględnieniem poszczególnych gatunków zwierząt;
  A.U7. definiować stan fizjologiczny jako adaptację zwierzęcia do zmieniających się czynników środowiska;
  A.U8. rozpoznawać w obrazach z mikroskopu optycznego struktury histologiczne odpowiadające narządom, tkankom i komórkom, dokonywać ich opisu, interpretować ich budowę oraz relacje między ich budową a czynnością, uwzględniając gatunek zwierzęcia, z którego pochodzą;
  A.U9. analizować krzyżówki genetyczne i rodowody cech osobników z poszczególnych gatunków; A.U10. przeprowadzić podstawową diagnostykę mikrobiologiczną;
  A.U11. wybrać i zastosować racjonalną chemioterapię przeciwbakteryjną empiryczną i celowaną, z uwzględnieniem docelowego gatunku zwierzęcia;
  A.U12. komunikować się z klientami i z innymi lekarzami weterynarii;
  A.U13. słuchać i udzielać odpowiedzi językiem zrozumiałym, odpowiednim do sytuacji;
  A.U14. sporządzać przejrzyste opisy przypadków oraz prowadzić dokumentację, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w formie zrozumiałej dla właściciela zwierzęcia i czytelnej dla innych lekarzy weterynarii;
  A.U15. pracować w zespole multidyscyplinarnym;
  A.U16. interpretować odpowiedzialność lekarza weterynarii w stosunku do zwierzęcia i jego właściciela oraz w stosunku do społeczeństwa i środowiska przyrodniczego;
  A.U17. szacować niebezpieczeństwo toksykologiczne w określonych grupach technologicznych zwierząt gospodarskich;
  A.U18. oceniać ekonomiczne i społeczne uwarunkowania, w jakich jest wykonywany zawód lekarza weterynarii;
  A.U19. wykorzystywać umiejętności zawodowe w celu podwyższania jakości opieki weterynaryjnej, dobrostanu zwierząt i zdrowia publicznego;
  A.U20. organizować i prowadzić praktykę weterynaryjną, w tym dokonywać kalkulacji opłat i wystawiać faktury, prowadzić dokumentację finansową i lekarską oraz wykorzystywać systemy informatyczne do efektywnej komunikacji, zbierania, przetwarzania, przekazywania i analizy informacji;
  A.U21. zrozumieć potrzebę kształcenia ustawicznego w celu ciągłego rozwoju zawodowego;
  A.U22. dostosować się do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy;
  A.U23. korzystać z rady i pomocy wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych lub osób w rozwiązywaniu problemów.
  B. ZAJĘCIA W ZAKRESIE KIERUNKOWYM
  W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:
  B.W1. zaburzenia na poziomie komórki, tkanki, narządu, układu i organizmu w przebiegu choroby; B.W2. mechanizmy patologii narządowych i ustrojowych;
  B.W3. przyczyny i objawy zmian anatomopatologicznych, zasady leczenia i zapobiegania w poszczególnych jednostkach chorobowych;
  B.W4. zasady postępowania diagnostycznego, z uwzględnieniem diagnostyki różnicowej, oraz postępowania terapeutycznego;
  B.W5. zasady przeprowadzania badania klinicznego i monitorowania stanu zdrowia zwierząt;
  B.W6. sposób postępowania z danymi klinicznymi i wynikami badań laboratoryjnych i dodatkowych; B.W7. przepisy prawa, zasady wydawania orzeczeń i sporządzania opinii na potrzeby sądów, organów administracji państwowej i samorządowej oraz samorządu zawodowego;
  B.W8. sposób postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia chorób podlegających obowiązkowi zwalczania lub rejestracji;
  B.W9. zasady zapewniania dobrostanu zwierząt;
  B.W10. zasadę funkcjonowania układu pasożyt-żywiciel i podstawowe objawy chorobowe i zmiany anatomopatologiczne wywołane przez pasożyty w organizmie gospodarza;
  B.W11. rasy w obrębie gatunków zwierząt oraz zasady chowu i hodowli zwierząt;
  B.W12. założenia doboru zwierząt do kojarzeń, metody zapładniania i biotechnologii rozrodu oraz selekcji hodowlanej;
  B.W13. zasady żywienia zwierząt z uwzględnieniem różnic gatunkowych i wieku;
  B.W14. zasady układania i analizowania dawek pokarmowych;
  B.W15. sposoby zagospodarowywania i utylizacji produktów ubocznych i odpadów związanych z produkcją zwierzęcą;
  B.W16. zasady funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej, także w aspekcie zdrowia publicznego; B.W17. zasady ochrony zdrowia konsumenta zapewniane przez właściwy nadzór nad produkcją środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;
  B.W18. systemy kontroli zgodne z procedurami HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli;
  B.W19. procedury badania przed- i poubojowego;
  B.W20. warunki higieny i technologii produkcji zwierzęcej;
  B.W21. zasady prawa żywnościowego;
  B.W22. zasady ekonomiki produkcji zwierzęcej.
  W zakresie umiejętności absolwent potrafi:
  B.U1. bezpiecznie i humanitarnie postępować ze zwierzętami oraz instruować innych w tym zakresie; B.U2. przeprowadzić wywiad lekarsko-weterynaryjny w celu uzyskania dokładnej informacji o pojedynczym zwierzęciu lub grupie zwierząt oraz jego lub ich środowisku bytowania;
  B.U3. przeprowadzać pełne badanie kliniczne zwierzęcia;
  B.U4. udzielać pierwszej pomocy zwierzętom w przypadku krwotoku, ran, zaburzeń oddechowych, urazów oka i ucha, utraty przytomności, wyniszczenia, oparzenia, uszkodzenia tkanek, obrażeń wewnętrznych i zatrzymania pracy serca;
  B.U5. oceniać stan odżywienia zwierzęcia oraz udzielać porad w tym zakresie;
  B.U6. pobierać i zabezpieczać próbki do badań oraz wykonywać standardowe testy laboratoryjne, a także prawidłowo analizować i interpretować wyniki badań laboratoryjnych;
  B.U7. stosować aparaturę diagnostyczną, w tym radiologiczną, ultrasonograficzną i endoskopową, zgodnie z jej przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa dla zwierząt i ludzi oraz interpretować wyniki badań uzyskane po jej zastosowaniu;
  B.U8. wdrażać właściwe procedury w przypadku stwierdzenia choroby podlegającej obowiązkowi zwalczania lub rejestracji;
  B.U9. pozyskiwać i wykorzystywać informacje o weterynaryjnych produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu;
  B.U10. przepisywać i stosować weterynaryjne produkty lecznicze oraz materiały medyczne, z uwzględnieniem ich bezpiecznego przechowywania i utylizacji;
  B.U11. stosować metody bezpiecznej sedacji, ogólnego i miejscowego znieczulenia oraz oceny i łagodzenia bólu;
  B.U12. monitorować stan pacjenta w okresie śród- i pooperacyjnym w oparciu o podstawowe parametry życiowe;
  B.U13. dobierać i stosować właściwe leczenie;
  B.U14. wdrożyć zasady aseptyki i antyseptyki chirurgicznej oraz stosować właściwe metody sterylizacji sprzętu;
  B.U15. ocenić konieczność przeprowadzenia eutanazji zwierzęcia i we właściwy sposób poinformować o tym jego właściciela, a także przeprowadzić eutanazję zwierzęcia zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz właściwego postępowania ze zwłokami;
  B.U16. wykonać sekcję zwłok zwierzęcia wraz z opisem, pobrać próbki i zabezpieczyć je do transportu;
  B.U17. wykonać badanie przed- i poubojowe;
  B.U18. ocenić jakość produktów pochodzenia zwierzęcego;
  B.U19. przeprowadzić dochodzenie epizootyczne w celu ustalenia okresu, w którym choroba zakaźna zwierząt mogła rozwijać się w gospodarstwie przed podejrzeniem lub stwierdzeniem jej wystąpienia, miejsca pochodzenia źródła choroby zakaźnej zwierząt wraz z ustaleniem innych gospodarstw oraz dróg przemieszczania się ludzi, zwierząt i przedmiotów, które mogły być przyczyną szerzenia się choroby zakaźnej do lub z gospodarstwa;
  B.U20. korzystać ze zgromadzonych informacji związanych ze zdrowiem i dobrostanem zwierząt, a w wybranych przypadkach również z produkcyjnością stada;
  B.U21. opracowywać i wprowadzać programy profilaktyczne właściwe dla poszczególnych gatunków zwierząt;
  B.U22. oszacować ryzyko wystąpienia zagrożeń chemicznych i biologicznych w żywności pochodzenia zwierzęcego;
  B.U23. pobrać próby do badań monitoringowych na obecność substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach, wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, żywności, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i w paszach;
  B.U24. ocenić spełnienie wymagań ochrony zwierząt rzeźnych z uwzględnieniem różnych sposobów ubojów;
  B.U25. ocenić ryzyko skażenia, zakażenia krzyżowego i akumulacji czynników chorobotwórczych w obiektach weterynaryjnych i w środowisku przyrodniczym oraz wprowadzić zalecenia minimalizujące to ryzyko.
  C. ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE
  W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:
  C.W1. słownictwo i struktury gramatyczne co najmniej jednego języka obcego będącego językiem komunikacji międzynarodowej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologię z zakresu weterynarii niezbędną w działalności zawodowej;
  C.W2. funkcjonowanie instytucji powiązanych z działalnością weterynaryjną oraz społeczną rolę lekarza weterynarii;
  C.W3. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w działalności weterynaryjnej.
  W zakresie umiejętności absolwent potrafi:
  C.U1. posługiwać się co najmniej jednym językiem obcym będącym językiem komunikacji międzynarodowej na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w tym specjalistyczną terminologią z zakresu weterynarii niezbędną w działalności zawodowej;
  C.U2. krytycznie analizować piśmiennictwo weterynaryjne oraz wyciągać wnioski w oparciu o dostępną literaturę;
  C.U3. wykorzystywać i przetwarzać informacje, stosując narzędzia informatyczne i korzystając z nowoczesnych źródeł wiedzy weterynaryjnej;
  C.U4. efektywnie komunikować się z pracownikami organów i urzędów kontroli, administracji rządowej i samorządowej.
  KOMPETENCJE SPOŁECZNE
  W ramach nabytych w procesie uczenia się efektów w zakresie kompetencji społecznych absolwent:
  K.1) wykazuje odpowiedzialność za podejmowane decyzje wobec ludzi i zwierząt;
  K.2) przestrzega zasad etycznych;
  K.3) wykazuje tolerancję dla postaw i zachowań wynikających z odmiennych uwarunkowań społecznych i kulturowych;
  K.4) posiada zdolność rozwiązywania konfliktów i elastyczność w reakcjach na zmiany społeczne;
  K.5) potrafi krytycznie oceniać własne i cudze działania oraz doskonalić proponowane rozwiązania;
  K.6) posiada nawyk ustawicznego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności;
  K.7) posiada świadomość własnych ograniczeń;
  K.8) stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu;
  K.9) potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia publicznego;
  K.10) posiada umiejętność działania w warunkach niepewności i stresu;
  K.11) potrafi organizować pracę zespołu;
  K.12) ma świadomość konieczności zaangażowania w działalność organizacji zawodowych i samorządowych.
  STAŻE KLINICZNE
  Staż kliniczny jest realizowany pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela akademickiego lub innej osoby prowadzącej zajęcia, posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii:
  • staż kliniczny w zakresie leczenia chorób ptaków po 9 semestrze – 40 godzin,
  • staż kliniczny w zakresie leczenia chorób zwierząt gospodarskich po 9 semestrze – 120 godzin,
  • staż kliniczny w zakresie leczenia chorób psów i kotów po 9 semestrze – 120 godzin,
  • staż kliniczny w zakresie leczenia chorób koni po 9 semestrze – 80 godzin.
  PRAKTYKI ZAWODOWE
  Praktyki zawodowe obejmują poznanie praktycznych aspektów postępowania lekarsko-weterynaryjnego w gospodarstwach, w zakładach leczniczych dla zwierząt, rzeźniach oraz zakładach przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego i produkcji pasz, a także w zakresie unasienniania zwierząt:
  • praktyka hodowlana po 4 semestrze – 80 godzin,
  • praktyka kliniczna po 8 semestrze – 160 godzin,
  • praktyka w Inspekcji Weterynaryjnej po 8 semestrze – 80 godzin,
  • praktyka kliniczna po 10 semestrze – 160 godzin,
  • praktyka w Inspekcji Weterynaryjnej po 10 semestrze – 80 godzin.
  Student powinien zaliczyć wszystkie przedmioty zgodnie z obowiązującym planem studiów i programem nauczania. Wszystkie przedmioty (wykłady, seminaria, ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne, terenowe, staże i praktyki) kończą się zaliczeniem lub egzaminem. Studenta nie obowiązuje złożenie pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.
  Dostęp do dalszych studiów: prawo do ubiegania się o stopień naukowy doktora, prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe
  Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe(o ile to możliwe): Absolwent uzyskując tytuł zawodowy lekarza weterynarii posiada odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawach o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ochronie zdrowia zwierząt i przemyśle farmaceutycznym oraz odpowiednich przepisach Unii Europejskiej, umożliwiające praktyczne wykonywanie zawodu w zakresie: - badania stanu zdrowia zwierząt oraz rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania i leczenia chorób zwierząt oraz wykonywania zabiegów chirurgicznych, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych, recept na leki i artykuły sanitarne; - badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produktami pochodzenia zwierzęcego; - sprawowania nadzoru weterynaryjnego nad ochroną zdrowia publicznego i środowiska, zdrowiem stada, obrotem zwierzętami i miejscami ich gromadzenia; - badania i weterynaryjnej oceny środków żywienia zwierząt i warunków ich wytwarzania; - upowszechniania wiedzy oraz zarządzania w zakresie wykonywanego zawodu; - wykonywania badań laboratoryjnych przeprowadzanych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno-weterynaryjnych. Absolwent posiada uprawnienia zawodowe do pracy w: - zakładach leczniczych dla zwierząt, laboratoriach diagnostycznych oraz produkcji i dystrybucji weterynaryjnych produktów leczniczych i materiałów sanitarnych; - administracji różnego szczebla, gdzie wymagane jest posiadanie tytułu lekarza weterynarii; - szkolnictwie różnego szczebla i uczelniach wyższych w charakterze nauczyciela i pracownika naukowo-dydaktycznego; - instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo rozwojowych; - jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk weterynaryjnych.

Więcej szczegółów na rekrutacja.uwm.edu.pl

Plan studiów

Semestr 1

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język łaciński
2
ZAL-O
Ćwiczenia
30
Technologia informacyjna
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia komputerowe
Wykład
25
5
II - Podstawowe
Anatomia zwierząt I
9
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
20
40
45
Biofizyka
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
20
10
Biologia
5
ZAL
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia
Wykład
4
26
30
Biologia komórki
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
15
Chemia
2,5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
15
Histologia i embriologia I
4
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
SUMA
30,0

Semestr 2

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Anatomia zwierząt II
9
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
20
40
45
Biochemia I
5
BRAK
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
9
21
30
Genetyka ogólna i weterynaryjna
5
ZAL-O
EGZ
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
24
30
6
Histologia i embriologia II
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
40
20
Historia weterynarii i deontologia
1
ZAL-O
Wykład
15
Ochrona środowiska
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
III - Kierunkowe
Agronomia
1
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
28,0

Semestr 3

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy I
4
Przedmiot kształcenia z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych
3
II - Podstawowe
Biochemia II
6
BRAK
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
30
30
Fizjologia zwierząt I
6
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
45
30
Mikrobiologia I
5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Chów i hodowla zwierząt
3,5
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
22
8
15
Technologie w produkcji zwierzęcej
2
ZAL-O
ZAL
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
13
2
15
VII - Inne
Ochrona i wykorzystanie zwierząt doświadczalnych
0
ZAL
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
8
15
SUMA
30,0

Semestr 4

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Język obcy II
4
Przedmiot ogólnouczelniany
2
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Anatomia topograficzna
4
ZAL
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
10
15
20
Fizjologia zwierząt II
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Immunologia
4
ZAL
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Wykład
3
12
30
Mikrobiologia II
6
ZAL
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia
Wykład
6
39
30
III - Kierunkowe
Etologia, dobrostan i ochrona zwierząt
2
ZAL-O
Wykład
30
V - Praktyka
Praktyka hodowlana
2
ZAL-O
Praktyki
80
SUMA
29,0

Semestr 5

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
I - Wymagania ogólne
Wychowanie fizyczne
0
ZAL-O
Wychowanie fizyczne
30
II - Podstawowe
Farmacja
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
16
9
Farmakologia weterynaryjna I
5
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
30
30
Patofizjologia
7
ZAL
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
12
33
60
III - Kierunkowe
Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna I
6
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
15
30
30
Parazytologia i inwazjologia I
4


Ćwiczenia
Wykład
30
30
Przedmiot fakultatywny 1
1
Żywienie zwierząt i paszoznawstwo
4,5
ZAL-O
ZAL
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
30
SUMA
29,5

Semestr 6

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Biostatystyka i metody dokumentacji
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
20
10
Epidemiologia weterynaryjna
2
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia komputerowe
4
26
Farmakologia weterynaryjna II
5
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
30
III - Kierunkowe
Chirurgia ogólna i anestezjologia
3
ZAL-O
ZAL
BRAK
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
20
15
10
Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna II
4
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
10
20
15
Ekonomia weterynaryjna
1
ZAL-O
Wykład
15
Parazytologia i inwazjologia II
4


Ćwiczenia
Wykład
30
15
Patomorfologia I
5
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
30
30
Przedmiot fakultatywny 2
1
SUMA
27,0

Semestr 7

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Toksykologia
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
45
30
III - Kierunkowe
Chirurgia zwierząt gospodarskich
4
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Wykład
30
15
Choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich I
3
ZAL-O
ZAL
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
20
10
30
Choroby zakaźne zwierząt gospodarskich I
3
ZAL-O
ZAL
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
36
9
15
Higiena środków żywienia zwierząt
4
ZAL-O
ZAL
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
20
10
30
Patomorfologia II
5
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
15
30
30
Przedmiot fakultatywny 3
2
Rozród i położnictwo zwierząt gospodarskich I
3
ZAL-O
ZAL
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
30
15
30
SUMA
28,0

Semestr 8

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
II - Podstawowe
Weterynaria sądowa
2
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
5
10
15
III - Kierunkowe
Andrologia i unasienianie
3
ZAL-O
ZAL
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
20
10
15
Choroby owadów użytkowych
2Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia
Wykład
3
12
15
Choroby ryb
2
ZAL-O
ZAL
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
13
2
15
Choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich II
3
ZAL-O
ZAL
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
14
6
10
Choroby zakaźne zwierząt gospodarskich II
4
ZAL-O
ZAL
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
24
6
15
Diagnostyka obrazowa
4
ZAL-O
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
35
18
Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa I
4
ZAL-O
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia
Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
14
30
16
Patomorfologia III
4
ZAL
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
10
20
15
Przedmiot fakultatywny 4
1
Przedmiot fakultatywny 5
1
Przedmiot fakultatywny 6
1
Rozród i położnictwo koni I
2
ZAL-O
ZAL
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
15
10
20
Rozród i położnictwo zwierząt gospodarskich II
3
EGZ
ZAL
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
12
8
20
V - Praktyka
Praktyka kliniczna I
4
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
Praktyka w Inspekcji Weterynaryjnej I
2,5
ZAL-O
Praktyki
80
SUMA
42,5

Semestr 9

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Administracja i ustawodawstwo weterynaryjne
3
ZAL
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
5
10
30
Chirurgia koni
4
ZAL-O
EGZ
BRAK
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Ćwiczenia praktyczne
20
15
10
Choroby ptaków I
5
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
3
42
30
Choroby wewnętrzne koni
4
ZAL-O
ZAL
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
20
10
15
Choroby zakaźne koni
2
ZAL-O
ZAL
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
17
3
10
Choroby zwierząt futerkowych
2
ZAL-O
ZAL
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
14
1
15
Dietetyka
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa II
4
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
36
9
15
Prewencja weterynaryjna I
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
26
4
Przedmiot fakultatywny 7
2
Przedmiot fakultatywny 8
1
Przedmiot fakultatywny 9
1
Rozród i położnictwo koni II
2
ZAL
EGZ
ZAL
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
5
3
7
SUMA
34,0

Semestr 10

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Chirurgia psów i kotów I
2
BRAK
ZAL
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Ćwiczenia audytoryjne
10
15
20
Choroby ptaków II
4
ZAL
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
2
28
30
Choroby wewnętrzne psów i kotów I
3
ZAL-O
ZAL
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
20
10
15
Choroby zakaźne psów i kotów
4
ZAL-O
ZAL
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
21
9
15
Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego I
5
ZAL-O
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
9
36
30
Prewencja weterynaryjna II
4
ZAL-O
ZAL
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
24
6
30
Przedmiot fakultatywny 10
1
Przedmiot fakultatywny 11
1
Przedmiot fakultatywny 12
1
Rozród i położnictwo psów i kotów I
2
ZAL-O
ZAL
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
8
7
15
Staż kliniczny – choroby koni I
2,5
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
40
Staż kliniczny – choroby psów i kotów I
3
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
60
Staż kliniczny – choroby ptaków
3,5
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
30
Staż kliniczny – choroby zwierząt gospodarskich I
3,5
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
60
V - Praktyka
Praktyka kliniczna II
4
ZAL-O
Praktyki zawodowe
160
Praktyka w Inspekcji Weterynaryjnej II
2,5
ZAL-O
Praktyki
80
SUMA
46,0

Semestr 11

PRZEDMIOT
ECTS
TYP ZALICZENIA ZAJĘCIA
GODZINY
III - Kierunkowe
Chirurgia psów i kotów II
4
ZAL-O
BRAK
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
20
10
15
Choroby wewnętrzne psów i kotów II
4
ZAL-O
ZAL
EGZ
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
20
10
15
Higiena mleka
3
ZAL-O
EGZ
ZAL-O
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Ćwiczenia
16
15
14
Higiena produktów pochodzenia zwierzęcego II
5
ZAL-O
ZAL-O
EGZ
Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
21
24
15
Ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożeń
2
ZAL-O
ZAL
Ćwiczenia
Wykład
15
15
Przedmiot fakultatywny 13
2
Przedmiot fakultatywny 14
1
Przedmiot fakultatywny 15
1
Rozród i położnictwo psów i kotów II
3
EGZ
ZAL
ZAL
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
8
7
15
Staż kliniczny - Choroby psów i kotów II
3,5
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
60
Staż kliniczny - choroby koni II
2,5
ZAL-O
Zajęcia praktyczne
40
Staż kliniczny - choroby zwierząt gospodarskich II
3,5
ZAL-O
Ćwiczenia praktyczne
60
Zoonozy
1
ZAL-O
Wykład
15
SUMA
35,5