Agronomia

Agronomy

2021L

Kod przedmiotu04SJO-AGRO
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia
Wymagania wstępnewiedza, umiejętności i kompetencje na poziomie szkoły średniej
Opis ćwiczeń
Opis wykładówAgronomia, podstawowe pojęcia i ich treść. Historia rozwoju rolnictwa w Polsce i na Świecie. Systemy rolniczego gospodarowania(rolnictwo konwencjonalne, ekologiczne i integrowane). Struktura użytkowania ziemi rolniczej. Czynniki produkcji rolniczej: przyrodnicze (gleba, klimat, rzeźba terenu, stosunki wodne, biocenoza)i agrotechniczne (uprawa roli, zmianowanie, nawożenie, siew, ochrona i pielęgnacja roślin, zbiór)oraz ich wpływ na wysokość i jakość plonowania roślin. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. Zagrożenia dla zdrowia zwierząt wynikające z niewłaściwego gospodarowania na gruntach ornych. Rośliny uprawy polowej. Charakterystyka głównych gatunków i grup użytkowych roślin uprawnych (zboża, okopowe, strączkowe, motylkowate drobnonasienne, pastewne, przemysłowe). Wymagania siedliskowe roślin uprawnych,ich znaczenie gospodarcze oraz przydatność w żywieniu różnych grup zwierząt. Zagospodarowanie płodów rolnych.
Cel kształceniaPoznanie wpływu przyrodniczych i agrotechnicznych czynników produkcji roślinnej na ilość i jakość pozyskiwanego surowca paszowego.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi