Administracja i ustawodawstwo weterynaryjne

Administration and veterinary legislation

2025Z

Kod przedmiotu04SJO-AIUW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceprzedmioty kliniczne, higiena zwierząt rzeźnych, higiena produktów pochodzenia zwierzęcego
Wymagania wstępnestudenci powinni posiadać wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania zakładu leczniczego dla zwierząt, rodzaju i zakresu świadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych, działalności organów Inspekcji Weterynaryjnej
Opis ćwiczeńPraktyczne zastosowanie przepisów prawa weterynaryjnego. Zapoznanie z dokumentacja wymaganą przy prowadzeniu praktyki lekarsko-weterynaryjnej oraz z aktami administracyjnymi (w tym z decyzjami) wydawanymi przez organy administracji weterynaryjnej. Omówienie postępowania administracyjnego oraz przybliżenie praktycznych rozwiązań stosowanych w różnych sytuacjach związanych z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii, m.in. przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, przy zakładaniu zakładu leczniczego dla zwierząt, przy obrocie produktami leczniczymi, przy postepowaniu z odpadami weterynaryjnymi. Przedstawienie zagadnień związanych z odpowiedzialnością zawodową i możliwościami ubezpieczania się lekarzy weterynarii. Zapoznanie z pracą wybranego organu Inspekcji Weterynaryjnej.
Opis wykładówZagadnienia administracji weterynaryjnej związane z przepisami niezbędnymi do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, zarówno lekarza praktyka jak i pracownika Inspekcji Weterynaryjnej. Przybliżenie struktury, funkcjonowania oraz roli organów administracji weterynaryjnej. Omówienie postępowania administracyjnego w weterynarii, włącznie z postępowaniem egzekucyjnym, sądownictwem administracyjnym oraz kontrolą i odpowiedzialnością w administracji publicznej. Zapoznanie z wybranymi aktami prawnymi dotyczącymi m.in. zawodu lekarza weterynarii i izb lekarsko-weterynaryjnych, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, doświadczeń na zwierzętach i ochrony praw zwierząt, dystrybucji i stosowania produktów leczniczych. Omówienie Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii.
Cel kształceniaNauczenie postępowania administracyjnego. Poznanie wybranych aktów normatywnych z obszaru medycyny weterynaryjnej w powiązaniu z administracją. Nauczenie sporządzania podstawowej dokumentacji zawodowej z uwzględnieniem aktów normatywnych. Przekazanie zasad odpowiedzialności w administracji.
Literatura podstawowa1) wybrane akty normatywne, Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych., Dziennik Ustaw, 2004 2) wybrane akty normatywne, Prawo farmaceutyczne., Dziennik Ustaw, 2004 3) wybrane akty normatywne, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii., Dziennik Ustaw, 2004 4) wybrane akty normatywne, Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej., Dziennik Ustaw, 2003 5) wybrane akty normatywne, Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt., Dziennik Ustaw, 2004 6) wybrane akty normatywne, Ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych., Dziennik Ustaw, 2004 7) wybrane akty normatywne, Kodeks Postępowania Administracyjnego., Dziennik Ustaw, 1960 8) Rudy M., Postępowanie administracyjne w weterynarii. Część IV. Protokoły i adnotacje., t. 79(1), Życie Weterynaryjne, 2004, s. 80-81 9) Rudy M., Postępowanie administracyjne w weterynarii. Część V. Decyzje administracyjne. , t. 79(6), Życie Weterynaryjne, 2004, s. 307-310 10) Rudy M., Wstęp do prawa sanitarnego i weterynaryjnego., Kolonia Limited, Wrocław, 2010 11) Mordak R., Podstawy prawne działalności klinicznej oraz dokumentacja w medycynie weterynaryjnej., MedPharm, Wrocław, 2006 12) Malinowska T., Akty prawa miejscowego., t. 79(2), Życie Weterynaryjne, 2004, s. 77 13) Wiącek W., Prawo pracy w lecznicach dla zwierząt., t. 81(2), Życie Weterynaryjne, 2006, s. 145
Literatura uzupełniająca1) Rudy M., wyd. Życie Weterynaryjne, Prawne formy działania administracji weterynaryjnej. Część V. Umowy zawierane przez podmioty administracji weterynaryjnej., 2010r., tom 85(7), 578-579s. 2) Łój H., wyd. Życie Weterynaryjne, Prawo farmaceutyczne - znajomość prawa a jego rozumienie., 2011r., tom 86(6), 421s. 3) Boć J., wyd. Kolonia Sp. z o. o., Wrocław, Prawo administracyjne., 2007r., tom 4) Rudy M., wyd. Życie Weterynaryjne, Źródła prawa weterynaryjnego. Część XII. Wspólnotowe zalecenia, opinie, przewodniki, wytyczne dobrej praktyki oraz inne akty nienazwane., 2009r., tom 84(7), 531-532s. 5) Moszczyńska E., Jankowski A., wyd. Życie Weterynaryjne, Wyznaczanie lekarzy weterynarii świadczących usługi w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt do wykonywania zadań Inspekcji Weterynaryjnej., 2011r., tom 86(9), 673-675.s. 6) Dobkowski J., Kopacz Z., Stankiewicz J.P., wyd. Wydawnictwo UWM, Olsztyn, Nauka o administracji. Przewodnik do ćwiczeń. , 2006r., tom
Uwagi