Biofizyka

Biophysics

2021Z

Kod przedmiotu04SJO-BIOF
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka, fizyka, biologia
Wymagania wstępnewiadomości z fizyki, matematyki i biologii w zakresie szkoły średniej
Opis ćwiczeń
Opis wykładówPodstawowe pojęcia fizyczne i jednostki układu SI. Fizyka struktur biologicznych. Oddziaływania w przyrodzie; (2h). Elementy termodynamiki procesów zachodzących w układach biologicznych. Organizmy żywe jako przykłady termodynamicznych układów otwartych; (2h). Błony biologiczne. Procesy transportu oraz zjawiska bioelektryczne zachodzące w błonach; (1h). Biofizyka zmysłów. Przekazywanie informacji w układach biologicznych. Zmysł wzroku. Zmysł słuchu; (2h). Biofizyka układu krwionośnego. Prawa rządzące przepływami cieczy; (1h). Promieniowanie jonizujące - powstawanie, własności , oddziaływanie z organizmami żywymi, wykorzystanie w diagnostyce i terapii; 2(h).,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Studenci wykonują zestaw pięciu ćwiczeń laboratoryjnych. 1) Promieniowanie jonizujące. Wyznaczanie liniowego i masowego współczynnika pochłaniania promieniowania gamma dla różnych materiałów. 2) Aktywność elektryczna serca. Elektrokardiografia. 3) Pomiar współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa./Pomiar ciśnienia krwi metodą osłuchową Korotkowa. 4) Podstawy biofizyki zmysłu słuchu. Badanie progu pobudliwości ucha ludzkiego./Fizyczne podstawy stosowania ultradźwięków w medycynie. Ultrasonografia. 5) Wyznaczanie zmian termodynamicznych funkcji stanu. Wyznaczanie zmiany entropii układu.
Cel kształcenia1) Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej zjawisk i praw fizyki potrzebnych do zrozumienia biofizycznych podstaw funkcjonowania organizmu oraz podstaw współczesnych metod diagnostycznych. 2) Rozwijanie samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy. 3) Nabycie umiejętności przeprowadzania prostych pomiarów fizycznych z wykorzystaniem narzędzi pomiarowych i/lub aparatury pomiarowej. 4) Nabycie umiejętności precyzyjnego i jasnego opracowywania uzyskanych wyników.
Literatura podstawowa1) F. Jaroszyk, Biofizyka, PZWL, Warszawa, 2001 2) G. Ibron, Podstawy biofizyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 1997 3) R. Drabent, Z. Machholc, J. Siódmiak, Z. Wieczorek, Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2013 4) William Moebs, Samuel J. Ling, Jeff Sanny, Fizyka dla szkół wyższych, t. 1-3, OpenStax, 2017
Literatura uzupełniająca1) M. Bryszewska, W. Leyko, Biofizyka dla biologów, PWN, Warszawa,, 1997 2) R. Resnick, D. Holliday, J. Walker, Podstawy fizyki, t. 1-5, PWN, Warszawa, 2006
Uwagibrak