Biochemia I

Biochemistry I

2021L

Kod przedmiotu04SJO-BIOI
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia, chemia, biologia komórki
Wymagania wstępneznajomość biologii i chemii na poziomie szkoły średniej
Opis ćwiczeńChromatografia bibułowa aminokwasów. Odczyny barwne aminokwasów. Oznaczanie zawartości białka całkowitego w surowicy krwi i plazmy nasienia metodą biuretową Weichselbauma oraz metodą spektrofotometryczną. Oznaczanie punktu izoelektrycznego kazeiny. Wytrącanie białek z roztworu. Właściwości i wykrywanie składników kwasów nukleinowych. Spektrofotometryczne wyznaczanie widma czystego preparatu DNA oraz zasad azotowych. Oznaczanie zawartości RNA i DNA w materiale biologicznym metodą kolorymetryczną i spektrofotometryczną. Wykrywanie witamin kompleksu B oraz rozpuszczalnych w tłuszczach. Wyznaczanie niektórych parametrów kinetycznych fosfatazy alkalicznej plazmy nasienia. Kinetyczne właściwości katalazy krwi. Oznaczanie aktywności aminotransferazy asparaginianowej i alaninowej metodą Reitmana - Frankela w surowicy krwi. Oznaczanie aktywności i niektórych właściwości amylazy śliny i surowicy krwi.
Opis wykładówDefinicja, zakres i rola biochemii w naukach weterynaryjnych. „Metale życia” i ich funkcja biochemiczna; biometale i bioligandy; metaloenzymy. Metabolizm pirymidyn i puryn. Budowa operonu bakteryjnego i mechanizm jego działania. Translacja kodu genetycznego. Enzymy. Mitochondrialny łańcuch oddechowy. Cykl kwasów tri karboksylowych. Utlenianie pozamitochondrialne i jego znaczenie dla organizmu zwierzęcego, utlenianie ksenobiotyków. Metabolizm węglowodanów. Glikoliza fosforyzująca, glukoneogeneza, cykl alaninowo-glukozowy, glikogeneza. Regulacja przemian węglowodanów: różnice przemian w mięśniach i wątrobie. Lipoliza i jej regulacja. Chylomikrony i inne lipoproteiny osocza krwi. Utlenianie kwasów tłuszczowych. Efekty energetyczne przemian kwasów tłuszczowych. Brunatna tkanka tłuszczowa, jako przykład rozprzężenia energetycznego. Lipogeneza.
Cel kształcenia1. Poznanie podstaw biochemii w zakresie dającym podstawy do studiowania przedmiotów sekwencyjnych. 2. Umiejętność definiowania wybranych zaburzeń metabolizmu na podstawie znajomości podstawowych ciągów i cykli metabolicznych zachodzących w organizmie zwierzęcym.
Literatura podstawowa1) Minakowski W., Weidner S., Biochemia kręgowców , PWN, 2007 2) Murray R., Granner D., Mayes P., Rodwell V. , Biochemia Harpera, PZWL, 2018 3) Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer, Biochemia, PWN, 2018 4) Strzeżek J., Wołos A., Ćwiczenia z Biochemii, Wydawnictwo UWM, 2006
Literatura uzupełniająca1) Koolman J., Rohm K.-H., wyd. PZWL, Biochemia - ilustrowany przewodnik, 2005r., tom 2) Hames B. D., Hooper N. M. , wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Krótkie wykłady Biochemia, 2021r., tom 3) Edward Bańkowski , wyd. Edra Urban & Partner, Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych, 2020r., tom
UwagiLiczba studentów w grupie nie może przekraczać 24 osób. Studenci są zobowiązani do posiadania ubrania ochronnego (biały fartuch).