Biochemia II

Biochemistry II

2022Z

Kod przedmiotu04SJO-BIOII
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia, chemia, biologia komórki,
Wymagania wstępneznajomość biologii i chemii na poziomie szkoły średniej
Opis ćwiczeńWykrywanie i identyfikacja cukrów w materiałach pochodzenia zwierzęcego. Ilościowe oznaczanie cukrów redukujących w różnym materiale biologicznym kolorymetryczną metodą Nelsona w modyfikacji Krajewskiego. Właściwości lipidów i ich składników. Właściwości nienasyconych kwasów tłuszczowych. Skład chemiczny lecytyn. Wykrywanie i ilościowe oznaczanie cholesterolu. Oznaczanie wapnia w surowicy krwi metodą Kramera – Tisdalla. Oznaczanie fosforu nieorganicznego w surowicy krwi, mleku i moczu metodą Fiske-Subbarowa. Oznaczanie chlorków we krwi metodą Whiterhorna. Oznaczanie szybkości zużycia glukozy w przebiegu inkubacji treści żwacza. Składniki chemiczne oraz niektóre właściwości fizyko-chemiczne mleka. Chromatograficzna identyfikacja aktywności fosfatazy kwaśnej w plazmie nasienia zwierząt. Skład biochemiczny tkanki mięśniowej. Białka tkanki łącznej.Wykrywanie składników moczu normalnego i patologicznego.
Opis wykładówProstaglandyny, prostacykliny; leukotrieny lipoksyny, tromboksan. Cykl hydroksymetyloglutaranu (HMG) i jego znaczenie. Biosynteza cholesterolu i jego przekształcenie w inne biologiczne ważne sterydy. Produkty końcowe przemiany związków azotowych u zwierząt. Metabolizm szkieletów węglowych aminokwasów. Biosynteza hemu i procesy kataboliczne hemoglobiny. Regulacja ekspresji genów u prokariontów i eukariontów. Prostaglandyny, jako wewnątrzkomórkowy regulator. Mechanizm działania hormonów steroidowych. Integracja metabolizmu na poziomie międzytkankowym. Przemiany węglowodanów i związków azotowych w żwaczu, metabolizm ciał ketonowych u przeżuwaczy. Biochemia nasienia zwierząt. Wybrane elementy biochemii klinicznej. Równowaga kwasowo-zasadowa organizmu zwierzęcego. Diagnostyczne znaczenie białek ostrej fazy.
Cel kształcenia1.Poznanie przez studenta podstaw biochemii w zakresie dającym podstawy do studiowania przedmiotów sekwencyjnych. 2.Umiejętność definiowania wybranych zaburzeń metabolizmu na podstawie znajomości podstawowych ciągów i cykli metabolicznych zachodzących w organizmie zwierzęcym.
Literatura podstawowa1) Minakowski W., Weidner S., Biochemia kręgowców, PWN, 2007 2) Murray R., Granner D., Mayes P., Rodwell V., Biochemia Harpera, PZWL, 2018 3) Strzeżek J., Minakowski W., Zagadnienia biochemiczne w technologii produkcji zwierzęcej, t. II, ART, 1984 4) Strzeżek J., Wołos A., Ćwiczenia z Biochemii, UWM, 2006 5) Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer, Biochemia, PWN, 2006
Literatura uzupełniająca1) Edward Bańkowski, wyd. Edra Urban & Partner, Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych, 2020r., tom 2) Hames B. D., Hooper N. M. , wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Krótkie wykłady Biochemia, 2021r., tom 3) Koolman J., Rohm K.-H., wyd. PZWL, Biochemia - ilustrowany przewodnik, 2005r., tom
UwagiLiczba studentów w grupie nie może przekraczać 24 osób. Studenci są zobowiązani do posiadania ubrania ochronnego (biały fartuch).