Biologia komórki

Cell biology

2021Z

Kod przedmiotu04SJO-BIOK
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBiologia;Chemia
Wymagania wstępneZnajomość podstaw budowy i funkcji komórki
Opis ćwiczeń
Opis wykładówZarys historii badań komórki. Zasadnicze cechy komórki zwierzęcej. Błony biologiczne. Mozaikowy model błony komórkowej. Lipidy i białka błonowe, glikokaliks. Transport przez błony. Przenośniki, pompy, kanały jonowe. Endocytoza i egzocytoza - transport pęcherzykowy. Organella komórkowe - budowa i funkcja. Cytoszkielet komórki. Komunikacja międzykomórkowa. Receptory i ich klasyfikacja. Cykl komórkowy. Procesy różnicowania i starzenia komórek. Nekroza i apoptoza. Komórki macierzyste.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:Mikroskopia świetlna (MŚ) - typy mikroskopów, powiększenia, zdolność rozdzielcza; technika mikroskopowania, klasyczne i współczesne techniki przygotowania materiału biologicznego do badań w MŚ. Mikroskopia elektronowa (ME) - zasada działania, przygotowanie materiału biologicznego do badań, technika obserwacji, interpretacja elektronogramów. Struktury komórkowe w MŚ i ME. Jądro komórkowe - morfologia i funkcja. Cykl życiowy komórki i mechanizmy regulujące.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest zapoznanie studenta z: budową błon biologicznych, transportem przez błony, budową i funkcją organelli; cytoszkieletem,cyklem komórkowym, różnicowaniem i starzeniem komórek, komórkami macierzystymi.
Literatura podstawowa1) Alberts B. i współ., Podstawy biologii komórki, t. II, PWN W-wa, 2005, s. 366-692 2) Kilarski W., Strukturalne podstawy biologii komórki, t. I, PWN W-wa, 2013, s. 67-159
Literatura uzupełniająca1) Kłyszejko-Stefanowicz, wyd. PWN, Cytobiochemia, 2002r., tom 2) KawiakJ, Zabel M, wyd. Urban and Partner, Seminaria z cytofizjologii, 2014r., tom I, 1-364s.
Uwagi