Biostatystyka i metody dokumentacji

Biostatistics and methods of documentation

2023L

Kod przedmiotu04SJO-BMD
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceTechnologia Informacyjna
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu informatyki
Opis ćwiczeńBiostatystyka za pomocą narzędzi statystycznych - Excel, oraz programu statystycznego STATISTICA; - Budowa szeregu rozdzielczego,obliczenia parametrów i ich interpretacja. Biostatystyka - estymacja punktowa i przedziałowa parametrów, szacowanie parametrów na podstawie przedziałów wartości dla średniej i wariancji. Korelacja i regresja. Biostatystyka - analiza wariancji. Przykład analizy biostatystycznej. Dokumentacja weterynaryjna: Zapoznanie studentów z dokumentami weterynaryjnymi w wersji papierowej i elektronicznej. Przegląd stron Internetowych gromadzących informacje związane z weterynarią. Prezentacja systemów komputerowych gromadzących dane: - weterynaryjne np. RPPUiŻ, CELAB, TRACES, RASFF, ADNS, WAHIS; - hodowlane: Obora, Symlek. Obsługa programu wspomagającego pracę w lecznicy – na przykładzie programu KLINIKA XP, WETER, WET+.
Opis wykładówZapoznanie studentów z możliwościami zastosowania statystyki w biologii w badaniach na zwierzętach w zakresie – rozkładu danych teoretycznym i empirycznym. Zapoznanie z pojęciami dotyczącymi parametrów rozkładu danych (średnia arytmetyczna, średnia ważona, wariancje, odchylenie standardowe, mediana, wartość modalna), interpretacja parametrów rozkładu. Estymacja punktowa i przedmiotowa parametrów. Weryfikacja hipotez statystycznych. Korelacje i regresje. Analiza wariancji.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z narzędziami do analizy statystycznej biologicznych danych zbieranych z różnych dziedzin utrzymania, chowu i hodowli zwierząt. Zapoznanie studenta z dokumentacją elektroniczną i papierową stosowaną w pracy lekarza weterynarii.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Instrukcje i pomoc dla poszczególnych systemów informatycznych., tom
Uwagi