Chemia

Chemistry

2021Z

Kod przedmiotu04SJO-CHEM
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówKlasyfikacja i charakterystyka makro- i mikropierwiastków występujących w organizmie zwierząt. Znaczenie wody dla organizmu zwierząt. Równowaga wodno-elektrolitowa organizmu. Elektrolity płynów wewnątrz- i pozakomórkowych - skład i stężenia. Słabe oddziaływania w roztworach wodnych: wiązania wodorowe, hydrofobowe i van der Waalsa. Równowagi jonowe. Rozpuszczalność związków chemicznych. Teoria kwasów i zasad Bronsdteda - Lowry'ego. Stałe dysocjacji kwasów i zasad. Roztwory buforowe. Równanie Hendersona-Hasselbalcha. Mechanizm działania buforów. Podstawy homeostazy pH w organizmie zwierząt. Bufory fizjologiczne (wodorowęglanowy, fosforanowy, białczanowy, amonowy, hemoglobinianowy). Regulacja i zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie zwierząt. Reakcje utleniania i redukcji. Określanie kierunku zachodzenia reakcji redoks. Kinetyka chemiczna. Szybkość reakcji. Zależność stałej szybkości reakcji od temperatury. Katalizatory i inhibitory. Właściwości koligatywne roztworów. Dyfuzja i osmoza, ciśnienie osmotyczne organizmu. Koloidy liofilowe i liofobowe. Układy koloidalne występujące w organizmie. ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Roztwory wodne jako środowisko do życia. Skład chemiczny i wartości pH podstawowych płynów ustrojowych. Rozcieńczanie roztworów. Obliczanie i przeliczanie stężeń: procentowych, promilowych, molowych i molalnych związków w jedno- i wieloskładnikowych roztworach. Roztwory buforowe. Bufory płynów ustrojowych jako elementy utrzymania homeostazy. Sporządzanie roztworów buforowych. Wyznaczanie pojemności buforowej poprzez miareczkowanie roztworu buforowego mocną zasadą i mocnym kwasem. Obliczanie pojemności buforowej. Roztwory koloidowe i ich właściwości. Badanie koagulacji koloidów hydrofilowych i hydrofobowych. Wyznaczanie szybkości reakcji hydrolizy sacharozy oraz zależności szybkości reakcji od temperatury. Ilościowe oznaczanie zawartości białka w surowicy metodą spektrofotometryczną.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kędryna T., Chemia ogólna z elementami biochemii., ZamKor Kraków, 2004 2) Kocjan R., Chemia analityczna. Podręcznik dla studentów., t. 1 i 2, PZWL Warszawa, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi