Chów i hodowla zwierząt

Animal breeding and husbandry

2022Z

Kod przedmiotu04SJO-CHHZ
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia zwierząt I, anatomia zwierząt II, chemia, biochemia I
Wymagania wstępneznajomość anatomii, chemii i biochemii
Opis ćwiczeń
Opis wykładówospodarcze znaczenie chowu bydła, trzody chlewnej, drobiu, owiec kóz oraz koni. Perspektywy i kierunki rozwoju chowu poszczególnych gatunków. Typy użytkowe i rasy. Metody genetycznego doskonalenia zwierząt. Czynniki wpływające na produkcyjność zwierząt gospodarskich.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:Rozpoznawanie ras i typów użytkowych owiec i kóz i przypisywanie ich do kierunków użytkowania, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych owiec i kóz, przyżyciowa ocena umięśnienia i otłuszczenia, ocena cech płciowych tryka i maciorki,ĆWICZENIA:Technologie chowu poszczególnych gatunków zwierząt. Pielęgnacja. Ocena pokroju. Ocena użytkowości
Cel kształceniaPrzekazanie wiedzy dotyczącej użytkowania zwierząt. Wskazanie związków między wartością genetyczną, czynnikami środowiskowymi a poziomem produkcyjności zwierząt. Nabranie umiejętności oceny użytkowej zwierząt i warunków ich utrzymania. Aktywizacja studentów w zakresie korzystania z dostępnych źródeł informacji w celu poszerzenia wiedzy z zakresu użytkowania zwierząt.
Literatura podstawowa1) Litwińczuk Z., Szulc T. (red), Hodowla i użytkowanie bydła., t. 1, PWRiL Warszawa, 2005, s. cała poz. 2) Szczepański W., Czerniawska-Zając W., Milewski S., Hodowla i użytkowanie owiec. Przewodnik do ćwiczeń., t. 1, UWM Olsztyn, 2001, s. cała poz. 3) Grudniewska B. (red), Hodowla i użytkowanie świń., t. 1, ART Olsztyn, 1998, s. cała poz. 4) Pruski W., Hodowla koni., t. 1, PWRiL Warszawa, 2007, s. cała poz.
Literatura uzupełniająca1) Walkiewicz E., Jodłowska E., wyd. AR Wrocław, Hodowla i chów koni: przewodnik do ćwiczeń., 2001r., tom 1, cała poz.s. 2) Niżnikowski R., wyd. SGGW Warszawa, Hodowla i chów owiec., 2003r., tom 1, cała poz.s. 3) Kijak Z., wyd. ART Olsztyn, Podstawy hodowli bydła., 1998r., tom 1, cała poz.s.
Uwagi