Choroby ryb

Fish diseases

2024L

Kod przedmiotu04SJO-CHRYB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBiologia, Fizjologia, Biochemia, Immunologia, Mikrobiologia, Patomorfologia, Epidemiologia wet.
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych pojęć i zagadnień z przedmiotów wprowadzających.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWykłady podzielone są na podstawowe bloki tematyczne dotyczące: fizjologii ryb, ze szczególnym uwzględnieniem różnic wynikających z odmiennej budowy i środowiska bytowania, nieswoistych i swoistych mechanizmów obronnych warunkujących skuteczną obronę organizmu ryb przed różnego typu patogenami, chorób zakaźnych obejmujących choroby wirusowe, bakteryjne i grzybicze, ze szczególnym uwzględnieniem chorób podlegających obowiązkowi zwalczania; chorób środowiskowych wynikających z różnych systemów chowu i jakości wód użytych do hodowli; podstawowych inwazji pasożytniczych mających istotne znaczenie ekonomiczne w hodowli ryb; metod wczesnego diagnozowania chorób zakaźnych z zastosowaniem najnowszych technik biologii molekularnej, skutecznych metod ochrony zdrowia ryb, najnowszych osiągnięć z zakresu terapii i zwalczania chorób zakaźnych oraz metod immunoprofilaktyki (immunomodulatory, szczepionki).,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Podczas ćwiczeń są prezentowane filmy dydaktyczne, szczególną uwagę zwraca się na różnice w biologii poszczególnych grup ryb oraz na ich rozród, różnice gatunkowe w budowie zewnętrznej i wewnętrznej oraz podstawowe procesy fizjologiczne. Istotnym elementem ćwiczeń praktycznych jest zapoznanie się z techniką badania sekcyjnego, obejmującego badanie kliniczne i badanie mikroskopowe. Ćwiczenia dotyczące chorób zakaźnych ryb są ćwiczeniami seminaryjnymi, których celem jest zebranie, podsumowanie i przedyskutowanie problemów związanych z pracą ichtiopatologa w tym zakresie. Omawiane są również aspekty prawne oraz procedury dotyczące zasad diagnozowania i zwalczania chorób ryb podlegających obowiązkowi zwalczania lub rejestracji w Polsce, UE oraz na świecie (SVC, VHS, IHN, KHV, IPN, BKD). Ćwiczenia terenowe są przeprowadzane w gospodarstwie rybackim, gdzie praktycznie demonstruje się możliwości przeprowadzania zabiegów lekarsko - weterynaryjnych.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:ĆWICZENIA:Podczas ćwiczeń są prezentowane filmy dydaktyczne, szczególną uwagę zwraca się na różnice w biologii poszczególnych grup ryb oraz na ich rozród, różnice gatunkowe w budowie zewnętrznej i wewnętrznej oraz podstawowe procesy fizjologiczne. Istotnym elementem ćwiczeń praktycznych jest zapoznanie się z techniką badania sekcyjnego, obejmującego badanie kliniczne i badanie mikroskopowe. Ćwiczenia dotyczące chorób zakaźnych ryb są ćwiczeniami seminaryjnymi, których celem jest zebranie, podsumowanie i przedyskutowanie problemów związanych z pracą ichtiopatologa w tym zakresie. Omawiane są również aspekty prawne oraz procedury dotyczące zasad diagnozowania i zwalczania chorób ryb podlegających obowiązkowi zwalczania lub rejestracji w Polsce, UE oraz na świecie (SVC, VHS, IHN, KHV, IPN, BKD). Ćwiczenia terenowe są przeprowadzane w gospodarstwie rybackim, gdzie praktycznie demonstruje się możliwości przeprowadzania zabiegów lekarsko - weterynaryjnych.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nabycie przez studenta wiedzy w zakresie biologii, anatomii, fizjologii, chowu i hodowli ryb oraz przyczyn i mechanizmów powstawania i rozwoju chorób zakaźnych, inwazyjnych, środowiskowych, jak również praktycznych umiejętności dotyczących rozpoznawania, różnicowania, leczenia, zapobiegania i zwalczania chorób ryb.
Literatura podstawowa1) Goryczko K., Pstrągi - chów i hodowla , t. 1, IRS Olsztyn, 2005 2) Antychowicz J., Choroby i zatrucia ryb, t. 1, SGGW, 1996 3) Kilarski W., Zarys anatomii i histologii ryb doskonałokostnych , t. 1, IRS Olsztyn, 2007 4) OIE, Diagnostic manual for aquatic animal diseases, t. 1, Office International des Epizooties, 2003 5) Prost M., Choroby ryb, t. 1, PTNW, 1996 6) Siwicki A.K., Antychowicz J., Waluga J., Choroby ryb hodowlanych, t. 1, IRS Olsztyn, 1994 7) Siwicki A.K., Anderson D.P., Waluga J., Fish Diseases Diagnosis and Prevention Methods, t. 1, IRS Olsztyn, 1993 8) Siwicki A.K., Biologiczne monitorowanie skażenia środowiska, t. 1, IRS Olsztyn, 1996 9) Siwicki A.K., Wpływ ksenobiotyków na układ odpornościowy, t. 1, IRS Olsztyn, 1997 10) Szczerbowski J.A., Rybactwo śródlądowe, t. 1, IRS Olsztyn, 2008 11) Szweda W., Siwicki A.K., Terech-Majewska E., red., Choroby ryb podlegające obowiązkowi zwalczania oraz inne choroby zagrażające hodowli – diagnostyka, profilaktyka, terapia., IRŚ, 2010 12) Noga E.J. , Fish diseases, Diagnosis and treatment, Mosby, 2010
Literatura uzupełniająca1) Siwicki A.K., wyd. IRS Olsztyn, Wpływ ksenobiotyków na organizm zwierząt i człowieka, 1999r., tom 1 2) Sieniawski A., wyd. Galaktyka, Zdrowe dyskowce, 2006r., tom 2 3) Kolman R., wyd. IRS Olsztyn, Jesiotry - chów i hodowla, 2006r., tom 1 4) Wojda R., wyd. IRS Olsztyn, Karp - chów i hodowla, 2005r., tom 1 5) Adamek J., wyd. IRS Olsztyn, Sum afrykański - technologia, 2005r., tom 1
UwagiĆwiczenia praktyczne i terenowe są realizowane w małych grupach.