Choroby wewnętrzne koni

Internal diseases of horses

2025Z

Kod przedmiotu04SJO-CHWK
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceanatomia zwierząt, fizjologia zwierząt, patofizjologia, farmakologia, diagnostyka kliniczna
Wymagania wstępneStudent uczestniczący w zajęciach zobowiązany jest do posiadania wiedzy przekazywanej w trakcie trwania studiów stacjonarnych
Opis ćwiczeńAnaliza przypadków klinicznych. Sposób i metody badania kliniczne obejmujących rozpoznanie, zmiany anatomopatologiczne, rokowanie, leczenie i zapobieganie. Analiza przypadków klinicznych w aspekcie czynników żywieniowych i interpretacja wyników
Opis wykładówWpływ czynników środowiskowych na stan zdrowia zwierząt młodych i dorosłych. Metody i sposoby aplikacji leków. Etiopatogeneza i symptomatologia, rozpoznanie, leczenie i zapobieganie chorobom układów: trawiennego, oddechowego, moczowego, sercowo-naczyniowego, odpornościowego, nerwowego. Zaburzenia endokrynologiczne i towarzyszące im choroby metaboliczne. Metody diagnostyki laboratoryjnej, interpretacja wyników. Zatrucia i ich rodzaje
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z etiologią, patogenezą, diagnostyką, leczeniem i zapobieganiem chorób układów: powłokowego, oddechowego, sercowo-naczyniowego, pokarmowego, moczowego, wydzielania dokrewnego i nerwowego koni.
Literatura podstawowa1) Dietz O., Praktyka Kliniczna – konie, Galaktyka, 2008 2) Kłos Z, Atlas chorób źrebiąt, Elsevier Urban&Partner, 2008 3) Orsini J.A., Postępowanie i leczenie w nagłych przypadkach chorób koni, Galaktyka, 2012
Literatura uzupełniająca
UwagiW przypadku zawieszenia zajęć stacjonarnych na uczelni zajęcia odbywają się on-line