Choroby wewnętrzne zwierząt gospodarskich II

Internal diseases of farm animals II

2024L

Kod przedmiotu04SJO-CHWZGII
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceAnatomia zwierząt, Anatomia topograficzna zwierząt, Fizjologia zwierząt, Diagnostyka Chorób Wewnętrznych
Wymagania wstępneZnajomość anatomii i topografii narządów wewnętrznych oraz umiejętność diagnozowania chorób zwierząt
Opis ćwiczeńsposoby i metod badania klinicznego obejmujących rozpoznanie, zmiany anatomopatologiczne, rokowanie, leczenie i zapobieganie. Analiza przypadków klinicznych w aspekcie czynników żywieniowych i środowiskowych. Rozpoznawanie i leczenie zatruć. Rozpoznawanie i leczenie chorób układu powłokowego, oddechowego, pokarmowego, moczowego, krążenia, mięśniowego i nerwowego. Diagnozowanie i leczenie chorób metabolicznych.
Opis wykładówWpływ czynników środowiskowych na stan zdrowia zwierząt młodych i dorosłych. Metody i sposoby aplikacji leków. Etiopatogeneza i symptomatologia, rozpoznanie, leczenie i zapobieganie chorobom układów: skóry, krążenia, oddechowego, pokarmowego. Metody diagnostyki laboratoryjnej i interpretacja wyników. Zatrucia i ich rodzaje. Wpływ rodzaju chowu i hodowli na stan zdrowia. Zarządzanie stadem.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zapoznanie studentów z etiologią, patogenezą, diagnostyką, leczeniem i zapobieganiem chorób układów: skóry, krążenia, oddechowego, pokarmowego zwierząt gospodarskich
Literatura podstawowa1) Dirksen G, Choroby wewnętrzne i chirurgia bydła , Galaktyka, , 2007 2) Kuleta Z, Choroby cieląt, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005r 3) Baumgartner W, Diagnostyka kliniczna zwierząt, Urban and Partner, 2011
Literatura uzupełniająca1) Janowski H, wyd. PWRiL, Choroby bydła, 1983r., tom 2) Winnicka A, wyd. Wydawnictwo SGGW, Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii , 2007r., tom 3) Bednarski M, wyd. Wyd. apra- wetpress sc " Lecznica dużych zwierząt, Choroby bydła - podstawy diagnostyki i terapii, 2013r., tom
Uwagi