Choroby zwierząt futerkowych

Fur animal diseases

2025Z

Kod przedmiotu04SJO-CHZF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMikrobiologia, Farmakologia, Immunologia, Patofizjologia, Patomorfologia , Epidemiologia weterynaryjna.
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych pojęć i zagadnień z w/w przedmiotów wprowadzających.
Opis ćwiczeńHistoria hodowli mięsożernych zwierząt futerkowych. Kształtowanie się odmian lisów i norek. Nadzór weterynaryjny ferm zwierząt futerkowych. Podstawy prawne funkcjonowania, kontrola procedur przechowywania i żywienia ubocznymi produktami zwierzęcymi, ocena higieny otoczenia i sprzętu oraz warunków weterynaryjnych dla magazynów i środków transportu. Rozpoznawanie i zwalczanie chorób układów nerwowego, pokarmowego oraz rozrodczego lisów i norek. Testy diagnostyczne - CIEP oraz test jodowy. Sekcja norek i/lub lisów. Kontrola weterynaryjna fermy lisów/norek. Unieruchomienie, analgezja i anestezja królików, pobieranie krwi. Iniekcje dożylne, podskórne, domięśniowe i dootrzewnowe. Chemioterapia i leczenie objawowe królików. Rozpoznawanie i leczenie chorób układów pokarmowego, oddechowego, rozrodczego, skóry oraz chorób pasożytniczych królików. Profilaktyka swoista i nieswoista u królików. Użytkowanie i badanie szynszyli. Choroby i profilaktyka nieswoista w hodowli szynszyli.
Opis wykładówMięsożerne zwierzęta futerkowe - ważny dział hodowli zwierząt gospodarskich w rolnictwie polskim i światowym. Dobrostan lisów i norek w hodowli fermowej – uwarunkowania funkcjonowania układów pokarmowego, rozrodczego i skóry. Objawy kliniczne, zmiany patomorfologiczne, diagnostyka i zwalczanie: nosówki, salmonelozy oraz botulizmu lisów i norek. Choroby skóry i pasożytnicze, choroby przemiany materii, choroby autoimmunologiczne. Programy szczepień lisów i norek. Przyczyny niepełnej odporności ochronnej po szczepieniu. Użytkowanie i kształtowanie się ras królików. Wady wrodzone. Nadzór weterynaryjny zakładów hodowli królików. Warunki utrzymania i żywienia królików. Choroby zwierząt futerkowych podlegające obowiązkowi zwalczania lub rejestracji. Wścieklizna fretek, myksomatoza królików, wirusowa choroba krwotoczna i tularemia. Choroby zakaźne i niezakaźne fretek oraz zoonozy - rozpoznanie i zwalczanie.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nabycie przez studenta wiedzy w zakresie biologii, fizjologii, chowu i hodowli różnych gatunków zwierząt futerkowych oraz przyczyn, mechanizmów powstawania i rozwoju chorób zakaźnych, niezakaźnych oraz inwazyjnych, jak również praktycznych umiejętności dotyczących rozpoznawania, różnicowania, leczenia, zapobiegania i zwalczania chorób zwierząt futerkowych oraz nadzoru nad fermami.
Literatura podstawowa1) Siemionek J, Choroby mięsożernych zwierząt futerkowych oraz podstawy chowu., UWM Olsztyn, 2001 2) Gliński Z., Kostro K. (red), Podstawy hodowli lisów i norek. Profilaktyka i zwalczanie chorób futerkowych., PRWiL, 2002 3) Gugołek A., Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz. Zwierzęta futerkowe., PAN, 2011 4) Gliński Z., Kostro K., Ochrona zdrowia i terapia chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. III - Choroby zakaźne zwierząt futerkowych., UP w Lublinie, 2014 5) Gliński Z., Kostro K., Choroby królików. Podstawy chowu., PRWiL, 2005 6) Kuźniewicz, Filistowicz, Chów i hodowla zwierząt futerkowych., AR Wrocław, 1999
Literatura uzupełniająca1) Barabasz B., wyd. PRWiL, Jenoty chów i hodowla. , 2007r., tom 2) Gabrisch K., Zwart P., wyd. Galaktyka, Praktyka kliniczna: zwierzęta egzotyczne., 2009r., tom 3) Mitchell M., Tully T.N., wyd. Elsevier Urban & Partner, Zwierzęta egzotyczne. , 2010r., tom 4) Grudzień W., wyd. Rypin, Choroby Szynszyli., 2017r., tom
UwagiĆwiczenia laboratoryjne i terenowe są realizowane w małych grupach.