Choroby zakaźne zwierząt gospodarskich I

Infectious diseases of farm animals I

2024Z

Kod przedmiotu04SJO-CHZI
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMikrobiologia, Immunologia, Farmakologia, Patofizjologia, Patomorfologia, Epidemiologia weterynaryjna.
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych pojęć i zagadnień z w/w przedmiotów wprowadzających.
Opis ćwiczeń
Opis wykładówEpizootiologia ogólna. Choroby zakaźne bydła - ospa krów, ospa rzekoma krów, choroba guzowata skóry, choroba pseudoguzowata skóry, guziczkowe zapalenie skóry bydła, brodawczakowatość bydła, szelestnica, obrzęk złośliwy, dermatofiloza, zaraza płucna bydła, aspergiloza płuc, paratuberkuloza, enterotoksemia, kandydoza, zapalenie jamy ustnej – pęcherzykowe, grudkowe, dyfteroidalne, zakaźna hemoglobinuria, erlichioza, anaplazmoza, tężec, botulizm, epizootyczne ronienie bydła, kampylobakterioza, otręt bydła, ronienia grzybicze, pryszczyca, księgosusz, głowica, promienica, aktynobacyloza, nokardioza, nekrobacyloza. Choroby zakaźne owiec i kóz - zakaźna bezmleczność owiec i kóz, gruczolakowatość płuc owiec, choroba niebieskiego języka, gorączka doliny Rift, choroba Akabane, choroba Nairobi, choroba graniczna, choroba wesselsbrońska, erlichioza owiec, aktynobacyloza owiec, zakażenie herpeswirusowe kóz, zakaźne zapalenie prącia i napletka, pomór małych przeżuwaczy, tularemia.,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:ĆWICZENIA:Postępowanie PLW przy podejrzeniu, stwierdzenia i wygaszaniu gruźlicy bydła. Rozpoznawanie i zwalczanie brucelozy i enzootycznej białaczki bydła, wykonanie badań serologicznych (AGID, ELISA). Grzybice zwierząt gospodarskich – różnicowanie, metody zapobiegania i zwalczania. Metody rozpoznawania i zwalczania pryszczycy i wąglika, metody diagnostyczne, strategia DIVA. Diagnostyka i zwalczanie BSE. Rozpoznawanie i zasady zwalczania IBR/IPV, BVD-MD i chorób cieląt (BRDC, pastereloza, pneumokokoza, kolibakterioza, salmoneloza, legionelloza, zakażenia H. somni, Campylobacter sp., rota- i koronawirusowe). Diagnostyka i zwalczanie chorób zakaźnych owiec – ospa, niesztowica, trzęsawka, choroba skokowa, choroba maedi-visna, dyzenteria jagniąt, enterotoksemia, martwicowe zapalenie wątroby, bradsot, listerioza. Diagnostyka i zwalczanie wybranych chorób zakaźnych kóz – wirusowe zapalenie stawów i mózgu kóz, serowaciejące zapalenie węzłów i naczyń chłonnych kóz, chlamydofiloza, zanokcica zakaźna.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:ĆWICZENIA:Postępowanie PLW przy podejrzeniu, stwierdzenia i wygaszaniu gruźlicy bydła. Rozpoznawanie i zwalczanie brucelozy i enzootycznej białaczki bydła, wykonanie badań serologicznych (AGID, ELISA). Grzybice zwierząt gospodarskich – różnicowanie, metody zapobiegania i zwalczania. Metody rozpoznawania i zwalczania pryszczycy i wąglika, metody diagnostyczne, strategia DIVA. Diagnostyka i zwalczanie BSE. Rozpoznawanie i zasady zwalczania IBR/IPV, BVD-MD i chorób cieląt (BRDC, pastereloza, pneumokokoza, kolibakterioza, salmoneloza, legionelloza, zakażenia H. somni, Campylobacter sp., rota- i koronawirusowe). Diagnostyka i zwalczanie chorób zakaźnych owiec – ospa, niesztowica, trzęsawka, choroba skokowa, choroba maedi-visna, dyzenteria jagniąt, enterotoksemia, martwicowe zapalenie wątroby, bradsot, listerioza. Diagnostyka i zwalczanie wybranych chorób zakaźnych kóz – wirusowe zapalenie stawów i mózgu kóz, serowaciejące zapalenie węzłów i naczyń chłonnych kóz, chlamydofiloza, zanokcica zakaźna.
Cel kształceniaCelem kształcenia jest nabycie przez studenta teoretycznej wiedzy w zakresie przyczyn i mechanizmów powstawania i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich oraz praktycznych umiejętności dotyczących rozpoznawania, różnicowania, leczenia, zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych bydła, owiec i kóz.
Literatura podstawowa1) T.J. Divers, S.F. Peek wyd. I polskie, red. J. Twardoń, M. Fabisiak, Choroby bydła mlecznego , t. Tom 1 i 2, Elsevier , 2011 2) Michał Bednarski , Choroby bydła podstawy diagnostyki i terapii, Apra – wetpress, 20015 3) Gliński Zdzisław, Kostro Krzysztof , Choroby zakaźne zwierząt z elementami epidemiologii i zoonoz, PWRiL, 2011 4) Dirksen Gerrit, Grunder Hans-Dieter, Stober Matthaeus , Choroby wewnętrzne i chirurgia bydła, Galaktyka, 2009 5) Kita J., Oyrzanowska J., Dziąba K., Metody zwalczania chorób zaraźliwych zwierząt gospodarskich. Ćwiczenia z epizootiologii, PWN, 1987
Literatura uzupełniająca1) R.W. Blowey, A.D. Weaver wyd. I polskie, red. J. Nicpoń, wyd. Elsevier, Atlas chorób bydła, 2008r., tom 2) Mordak Ryszard , wyd. MedPharm Polska, Monitorowanie problemów zdrowotnych stad bydła, 2008r., tom 3) Simon F. Peek, Thomas J. Divers, wyd. Saunders , Rebhun's Diseases of Dairy Cattle 3rd Edition, 2018r., tom 4) SCOTT W. DANNY, wyd. Galaktyka, Atlas chorób skóry zwierząt gospodarskich, 2009r., tom
UwagiĆwiczenia terenowe i laboratoryjne w małych grupach.